1922 m. rugsėjo 16 d. | Tuojau pasirodysią litai

Visi laukia litų, kurie žada netrukus pasirodyti apyvartoje. Kadangi vokiečių markės vertės pastovumui visai negalima pasitikėti, o mūsų litų spausdinimas Čekoslovakijoj užsitęs dar porai mėnesių, tai vyriausybė nutarė skubiai išleisti laikinus litus.

Vokiečių markės vertei nukritus, savų Lietuvos pinigų išleidimas pasidarė opiausias šių dienų klausimas.  Prieš mėnesį ėmus markei kristi po 300-400 šimtus į dieną ir daėjus iki 2000 su viršum už dolerį, visur buvo pakilęs nepaprastas susirūpinimas padėtimi. Dabar markės vertė kurį laiką lyg nusistovėjo ant 1200-1400 už dolerį. O tuo tarpu vyriausybė jau nejuokais ėmė rūpintis savų pinigų išleidimu. Todėl mūsų visuomenėj pastebimas nusiraminimas. Visi laukia litų, kurie žada netrukus pasirodyti apyvartoje. Kadangi vokiečių markės vertės pastovumui visai negalima pasitikėti, o mūsų litų spausdinimas Čekoslovakijoj užsitęs dar porai mėnesių, tai vyriausybė nutarė skubiai išleisti laikinus litus.

Laikinieji pinigai nuo vieno cento iki penkių litų vertės spausdinami Vokietijoj, Berlyno Otto Elsnerio firmoj. Toji firma apsiėmė dalį laikinųjų litų atspausdinti iki rugsėjo 21 dienos, o kitą dalį iki rugsėjo 27 dienos. Tokiu būdu spalių mėnesio pradžioj pasirodys apyvartoj laikinieji litai, kurie maždaug po dviejų mėnesių bus apmainyti tikraisiais litais.

Į Čekoslovakiją ir į Vokietiją išvažiavo vyriausybės paskirtos komisijos kontroliuoti mūsų pinigų spausdinimo darbą.

Valstybės bankas Donelaičio ir Maironio gatvių kampas. XX a. pr. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Tuojau pasirodysią litai (1922, Rugsėjo 16 d.). Trimitas (36 (106), p. 2-3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.36