1922 m. rugsėjo 21 d. | Amnestijos įstatymas

Sunkiųjų darbų kalėjimą ligi gyvos galvos visais atsitikimais pakeisti sunkiųjų darbų kalėjimu ligi 15 metų, o mirties bausmę pakeisti sunkiųjų darbų kalėjimu ligi gyvos galvos.

Einąs Respublikos Prezidento Pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininkas skelbia šį Steigiamojo Seimo 1922 m. rugsėjo 6 dieną priimtą įstatymą.

Amnestijos įstatymas

Steigiamasis Seimas, priėmęs Lietuvos Valstybės Konstitucijos įstatymą, norėdamas pažymėti šį didelės reikšmės darbą, nutarė:

§ 1.

Atleisti nuo teismo ir bausmės tuos nusikaltėlius, kuriems, einant įstatymais, gręsia kaip didžiausia bausmė, pinigų bauda, areštas ir paprastasis kalėjimas, nejungiami su teisių susiaurinimu arba atėmimu, ir kuriems ligi 1922 m. rugpiūčio mėn. 1. d. nebuvo kelta kriminalinės bylos, arba kurie yra nenusmerkti teismo sprendimu, arba kuriems kaltinamasis sprendimas neįvykdytas, arba kurie atlieka skirtąją, teismo nurodytų rūšių bausmę.

§ 2.

Atleisti nuo teismo ir bausmės žmones, kurie buvo šaukiami, bet yra pasislėpę nuo karių pareigų ėjimo, jei jie stojo į kariuomenę ligi 1922 m. rugpiūčio mėn. 1 d. arba jei jie stos ne vėliau 1922 m. lapkričio 15 d.

§ 3.

Atleisti nuo teismo bei bausmės žmones, kurie yra pasisavinę arba išeikvoję gautus valstybės tarnybos reikalais pinigus, arba kitą turtą, jei jie yra geru noru grąžinę tuos pinigus ar turtą ligi 1922 m. rugpiūčio mėn. 1 d.

§ 4.

Atleisti nuo bausmės ir piniginės baudos, jei ji nėra įmokėta, tuos, kurie turi būti ar yra administracinės valdžios nubausti.

[…]

§ 13.

Nepilnamečiams, kurie yra padarę nusikalstamus darbus ligi 1922 m. rugpiūčio mėn. 1 d. sunkiųjų darbų kalėjimą pakeisti to pat laiko paprastuoju kalėjimu ir visais atsitikimais atleisti trečiadalį bausmės.

§ 14.

Sunkiųjų darbų kalėjimą ligi gyvos galvos visais atsitikimais pakeisti sunkiųjų darbų kalėjimu ligi 15 metų, o mirties bausmę pakeisti sunkiųjų darbų kalėjimu ligi gyvos galvos.

[…]

A. Stulginskis

E. Respublikos Prezidento Pareigas

Steigiamojo Seimo Pirmininkas

 

Galvanauskas

Ministeris Pirmininkas.

 

Kaunas, 1922 m. rugsėjo mėn. 20 d.

Kauno tvirtovės devintasis fortas. Fotografija iš veterinarijos gyd. Juozo Butkevičiaus archyvo. Kaunas, 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Amnestijos įstatymas“, Vyriausybės žinios, nr. 107, 1922 m. rugsėjo mėn. 21 d., p. 1–2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C10000143886-1922-Nr.107