1922 m. rugsėjo 24 d. | Stipendijų reikalu

Nustatyti stipendijų normą nuo š. m. spalių 1 d. užsienio studentams 50 litų, Kauno – 40 litų mėn.

Stipendijų reikalu

Švietimo Ministerijos Stipendijų Komisija šio rugsėjo 19 ir 20 dieną nusprendė:

1. Nustatyti stipendijų normą nuo š. m. spalių 1 d. užsienio studentams 50 litų, Kauno – 40 litų mėn.

2. Brazytei Magdalenai, nepasinaudojusiai ligi šiol skirtąja jai Šv. Min-jos stipendija, leisti mokėti tą stipendiją nuo š. m. rugpiūčio 1 dienos.

3. Paskirti Švietimo Ministerijos stipendininkais nuo š. m. spalių 1 dienos: Zubrį Alfonsą, Sruogą Kazį, Gustaitį Valentiną, Miškinį Motiejų, Liandsbergį Vytautą, Endžiulaitį Vacių, Mickevičių Alfonsą, Petrauską Jurgį, Gelžinį Igną, Jurgilą Joną, Mylevičių Otoną, Gurevičių Ladą, ir Čerkeliūną Petrą.

4. Paskirti kandidatais į stipendininkų vakansijas, kurios gal pasidaryt ligi kito Komisijos posėdžio:

Pajaujį Juozą, Gasiūną Jokūbą, Steponaitį Domą, Masiliuną Joną, Sliesoraitį Algirdą ir Bulotą Jurgį.

Už Departamento Direktorių

Pr. Mašiotas.


Tarp Vyriausybės paremtų stipendijomis studentų matome tokius vėliau išgarsėjusius asmenis kaip teisininkę Magdaleną Brazytę-Garolienę, chemiką Alfonsą Zubrį, ekonomistą Kazį Sruogą, žurnalistą, „Neo-Lithuania“ korporacijos pirmininką Valentiną Gustainį, literatūrologą Motiejų Miškinį, architektą Vytautą Landsbergį-Žemkalnį ir kitus.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Algirdas Vokietaitis ant Pergalės kolonos (Siegessäule). Berlynas, 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Stipendijų reikalu“, Lietuva, nr. 216 (1038), 1922 m. rugsėjo mėn. 24 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugs.24