1922 m. rugsėjo 26 d. | Universiteto bibliotekos klausimu

Tik susikūręs Lietuvos universitetas iš karto turėjo susidurti su nuosavios bibliotekos klausimu. Tam reikalui išrišti jau balandžio mėn. buvo susidariusi laikinoji bibliotekos komisija, prof. Volteriaus vedama, kuri ir nutarė kreiptis į Švietimo Ministerį, kad jisai perduotų universitetui Valstybinį Centralinį Knygyną Kaune.

Universiteto bibliotekos klausimu

Tik susikūręs Lietuvos universitetas iš karto turėjo susidurti su nuosavios bibliotekos klausimu. Tam reikalui išrišti jau balandžio mėn. buvo susidariusi laikinoji bibliotekos komisija, prof. Volteriaus vedama, kuri ir nutarė kreiptis į Švietimo Ministerį, kad jisai perduotų universitetui Valstybinį Centralinį Knygyną Kaune. Vėliau susidariusi tuo pačiu tikslu nuolatin[ė] universiteto bibliotekos komisija, vedama prof. Čepinskio irgi pilnai tam sumanymui pritarė ir paruošė atatinkamą sąmatą ir bibliotekos etatus. Motivai, kuriais abidvi komisijos reikalaudamos C.V.K. perdavimo vadavosi šie: tinkamo universiteto bibliotekai buto trūkumas, praktika kai kurių mažų Vokietijos universitetiškų miestų, kur neretai universiteto bibliotekos yra kartu ir viešomis bibliotekomis; lėšų ekonomijos reikalas, inteligentijos pajėgų ekonomijos būtinumas iš atžvilgio į trukumą bibliotekininkų specialistų. […]

Kokią gi naudą sau turės Universitetas iš šios bibliotekos? Vargu ar beatsiras iš 60 tūkstančių bibliotekos tomų nors 10% knygų, kurios dabarties universiteto darbininkams reikalingos – jomis jie be kliūčių ir centraliniam knygyne galės pasinaudoti.

Užmiršta ir kiti centralinio knygyno tikslai, kurie nėra universiteto bibliotekos tikslai. Jis yra centralin[i]s valstybės knygynas. Tokių bibliotekų kiekvienoj valstybėj dažniausiai yra viena, maximum dvi. Centralinio knygyno pirmutinis uždavinys rinkti ir saugoti visus spausdinius, kurie spausdinami valstybės teritorijoj, neišimant net tokių spausdinių, kaip afišos, plakatai ir tt., kurių jau mūsų bibliotekoj susirinko apsčiai. Universitetui tą saugoti mažiausio reikalo nėra ir faktinai tinkamai šio reikalo jis ar atlikti negali.

                                          Vaclovas Biržiška

„Skaitykloje…“ Kauno miesto Juozo Damijonaičio pradinės mokyklos mokiniai. Apie 1938–1940 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Vaclovas Biržiška „Universiteto bibliotekos klausimu“, Lietuva, nr. 217 (1039), 1922 m. rugsėjo mėn. 23 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugs.26