1922 m. rugsėjo 30 d. | Nuo spalių 1 d. nauji pinigai

Vokietijoj spausdintieji litai jau atvežti į Kauną. Bankas juos suskaitęs išsiuntinėjo į visas iždines, iš kur jie nuo spalių 1 dienos bus leidžiami į apyvartą.

Vokietijoj spausdintieji litai jau atvežti į Kauną. Bankas juos suskaitęs išsiuntinėjo į visas iždines, iš kur jie nuo spalių 1 dienos bus leidžiami į apyvartą. Nuo tos dienos bus pradėta mainyti į litus vokiečių markes ir osto markes, vadinamas pas mus auksinais. Lietuvos (emisijos) bankas pradės veikti nuo rugsėjo 28 dienos. Lietuvos banko akcijų išpirkimas eina labai sėkmingai. Daugelis valstiečių perka po keliasdešimt dolerių akcijų. Tokiu būdu auksu mūsų pinigų parėmimas susidaro gana tvirtas. Iš kitos pusės būtinai reikalinga, kad Lietuvos pinigai gyventojų būtų gerai priimti. Čia dirva mūsų pinigams taip paruošta gerai. Vokiečių markės vertė per paskutinius du mėnesiu apie dešimt kartų nupuolė. Vokietijos padėtis dabar tokia, kad galima laukti visiško jos pinigų markių vertės sunykimo.  Todėl kiekvienas mūsų pilietis rūpinas, kad tik greičiau atsikračius nuo markių arba auksinų <…>.

Valstybės bankas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Nuo spalių 1 d. nauji pinigai (1922, Rugsėjo 30 d.). Trimitas (38 (108), p. 4-5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.38