1922 m. rugsėjo 8 d. | Dėlei Kauno elektros stoties pagerinimo

Kauno miesto Valdyba yra susirūpinusi elektros šviesos Kaune pagerinimu ir praplėtimu. Norima duoti daugiau šviesos ne tik pačiame mieste, bet pravesti svarbiausiųjų gatvių nušvietimas Šančiuose iki Panemunės, Aleksote ir Viliampoly.

Kauno miesto Valdyba yra susirūpinusi elektros šviesos Kaune pagerinimu ir praplėtimu. Norima duoti daugiau šviesos ne tik pačiame mieste, bet pravesti svarbiausiųjų gatvių nušvietimas Šančiuose iki Panemunės, Aleksote ir Viliampoly.

Be to bus padidintas šviesos lempelių skaičius ir visame Žaliajme Kalne. Tinkamam pravedimui šviesos priseina elektros stotyje pastatyti nauji Direlio mašina, vienas umformeris, pratęsti nauji kabeliai, pakeisti įvadai įvedus trifarinį elektros jėgą ir t. t. Padaryti visiems šiems darbams Kauno Elektros stoties nuomininkai, būtent Belgų Akcinė Bendrovė permato išlaidų apie vieną milijoną tris šimtus tūkstančių frankų. Prisieina padaryti delei šių darbų nauja sutartis su Akcine Bendrove. Ji norėtų pailginimo savo koncesijos dar ant penkiolikos metų, būtent iki 1 sausio 1955 m., nes senoji koncesija baigiasi 1 sausio 1940 metų.

Išrinktoji Miesto Tarybos tam tikra Komisija jau per šešius posėdžius yra svarsčiusi klausimus kaip delei tarifo už elektros šviesą, taip ir visų kitų sąlygų šios sutarties.

<…>

Vyliamas: jog Komisijos darbas bus šiomis dienomis užbaigtas ir artymiausiame pirmadienyje, rugsėjo m. 11 dieną visa sutartis bus pristatyta patvirtinimui Miesto Tarybai.

K. I. B.

Kauno elektrinė 1915-1916 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Dėlei Kauno elektros stoties pagerinimo (1922, Rugsėjo 8 d.). Lietuva (202 (1024), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.38