1922 m. rugsėjo 9 d. | Lietuvos pramonė

Per pastaruosius metus Lietuvoje sparčiai pradėjo didėti gamybos įstaigų skaičius. Jeigu visos susitvarkiusios ir toliau besitveriančios gamybos įstaigos pajegs laimingai sulaukti normalaus gyvenimo, tai Lietuva galės vadintis pusiau pramonės šalimi, vieton agrarine.

Per pastaruosius metus Lietuvoje sparčiai pradėjo didėti gamybos įstaigų skaičius. Jeigu visos susitvarkiusios ir toliau besitveriančios gamybos įstaigos pajegs laimingai sulaukti normalaus gyvenimo, tai Lietuva galės vadintis pusiau pramonės šalimi, vieton agrarine. Žingeidumo delei paminėsiu besistengiančias ir įsikūrusias keletos rūšių gamybos įmones, būtent: turėsim Lietuvoje dideles gyvulių skerdyklas ir konservų dirbtuves; linių ir vilnių apdirbimo fabrikus, stiklo išdirbimo fabrikus, medžio ir odos apdirbimo fabrikus, tabakos ir degtukų fabrikus, plytnyčių ir durpių kasyklas, aliejaus spaustuves iš sėmesų, kavos ir saldainių dirbtuves, konjakų ir likerių dirbtuves, tartokų, malūnų, alaus ir degtinės bravoru, elektros gamyklas ir t.t. Taipogi povaliai atstatomi jau prieš karą veikusieji geležies apdirbimo fabrikai.

Dalis išvardintų ir neišvardintų gamybos šakos įstaigų yra jau įsisteigusios bei atsistančiusios ir jau veikia. Kita dalis baigia įsisteigti. Dar kitą pradeda. Tai yra puikus ir Lietuvai geistinas apsireiškimas. Tačiau, dėl to, kad sekmingiau išauklėjus ir palikuius šalyje praomę, reikalinga bendras visų pramonininkų rūpestis ir pajėgų įtempimas iš vienos pusės ir valdžios sąmoninga pramonei remti protekcija iš kitos. Deja, iki šiol didesnis pramonininkų skaičius kūrybos bei atstatymo reikalais dar daug užimti, „neturėjo laiko“, nei pagalvoti apie bendrus pramonės reikalus. Gi valdžios organai, kurie turi rūpintis pramonės auklėjimu ir jos palaikymu visai to nedarė. Tačiau tolydžiai pramonei tobulėjant didėja ir jos (pramonės) mašininės, teknikinės ir jėgų komplikacijos. Prie to pridėjus dabarties valiutos nepastovumą, užsienio konkurenciją, vidaus formalumus ir priedermes, tai mūsų jaunutei pramonei darosi sunku kvėpuoti.<…>

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai Kaune. 1938 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. rugsėjo 9 d., Lietuvos pramonė, Lietuva (Nr. 203 (1025)), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Rugs.9