1922 m. sausio 12 d. | Laisvės Varpas Lietuvos

Kaip žinome, Amerika turi Laisvės Varpą, kurs pirmą kartą suskambėjo paskelbdamas Amerikos piliečiams Amerikos Laisvę ir Nepriklausomybę. Dabar ir Lietuva turės Laisvės Varpą.

Sausio 12 dieną parvežta į Kauną Amerikos Lietuvių brangi dovana nepriklausomai Lietuvai – Laisvės Varpas. Laisvės Varpas su tam tikrais parašais nulietas Amerikoje.

Varpas, laimingai perplaukęs platų vandenyną, Liepojuj buvo sutiktas Lietuvos Konsulo ir pasiųstas į Kauną.

Ministerių Kabineto nutarimu, Laisvės Varpas pavestas Karo Muzėjui ir bus iškeltas Muzėjaus bokšte.

Ligi pakeliant į bokštą, Laisvės Varpas bus rodomas Karo Muzėjui. Laisvės Varpu bus skambinama politinių švenčių dienomis, kariuomenės šventėmis ir kultūrinių tautos švenčių dienomis.

Kaip žinome, Amerika turi Laisvės Varpą, kurs pirmą kartą suskambėjo paskelbdamas Amerikos piliečiams Amerikos Laisvę ir Nepriklausomybę. Dabar ir Lietuva turės Laisvės Varpą.

Tegul tas Varpas ilgus amžius skelbia Lietuvos piliečiams tikrą Laisvę ir jungia tos Laisvės gyvenimui ir saugojimui.

Laisvės varpas. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Laisvės Varpas Lietuvos (1922, Sausio 21 d.). Trimitas (3 (73), p. 2-3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38682_4; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38682_5