1922 m. sausio 13 d. | Soc. Liaud. Ir Valst. Sąj. Bloko deklaracija

Steigiamajam Seimui susirinkus, Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų ir Valstiečių sąjungos frakcijų blokas, kad ir mažumoj būdamas (29 atstovai, o Kr. Dem 59), bet atsižiūrėdamas į tą laikiną sunkią Valstybės vidaus ir užsienio padėtį, sutiko ne tik įnešti į koalicijos Kabinetą, bet dargi leido savo žmogui Dr. K. Griniui stoti to koalicinio Ministerių kabineto priešakyjem.

Steigiamajam Seimui susirinkus, Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų ir Valstiečių sąjungos frakcijų blokas, kad ir mažumoj būdamas (29 atstovai, o Kr. Dem 59), bet atsižiūrėdamas į tą laikiną sunkią Valstybės vidaus ir užsienio padėtį, sutiko ne tik įnešti į koalicijos Kabinetą, bet dargi leido savo žmogui Dr. K. Griniui stoti to koalicinio Ministerių kabineto priešakyjem, nors ir žinojo, kad būdamas mažumojo jis negalės pakreipti nei vidaus, nei užsienio politikos tinkamom savo nusimanymu vagon. Statydamas bendrus Valstybės reikalus aukščiau už savo partijos reikalus, Soc. Liaud. Dem. Blokas mokės suprasti momento svarbą ir savo partinius reikalus nulenks bendriems reikalams.

<…>

Krikščionių demokratų blokas – neatsižvelgdamas nei į vidaus net į užsienio sunkią Lietuvos padėti ) 1.) rūpinasi žemės reforma paversti dvarininkų reikalų aprūpinimo reforma, nes nežiūrint mūsų griežto įspėjimo sausio 10 d. š. m. besvarstant Žemės reformos įstatymo 8 st. Iš Seimo Tribūnos dar kartą pareiškta, jog negalima, užuot žemės fondo bežemiams ir mažežiamiams žeme aprūpinti sudarymo, pavesti žemę dvasininkams ir visokioms jųjų organizacijoms sudarant tam dvasinių vyriausybių bažnytinį fondą.

2.) Rūpinasi švietimo srityje pravesti tokius įstatymus, kurie pradžios mokyklą ir tos mokyklos mokytojus paveda vietos dvasininkų visiškai priklausomybei, o universiteto fakultus ir katedras taip tvarko, kad galutinai suvaržo ir mokslo ir sąžinės laisvę.

3) Rūpinasi apdrausti grynai klesinius ir materialinius dvasininkų reikalus įtraukdami į konstituciją vien tik kunigams algų mokėjimo reikalą: ir

4) Apskritai, neatsižiūrėdami plačiųjų darbo žmonių reikalu, rūpinasi vesti savo grynai partinę klerikalępoltiką.

Soc. Liaud. Demokrat. Ir Valstiečių Sąjungos steig. Seimo frakcijų blokas dideliu susirūpinimu pažymi visus tuos viršui išvardytus faktus, kreipia į tai visos Lietuvos darbo žmonių ir plačios visuomenės akis ir nebegalėdami toliau nešti atsakomybės už Krikščionių Demokratų daugumos grynai partinę ir klerikalinę politika, pareiškia, kad minėtų aplinkybių verčiamas jis atšaukia savo atstovą  Dr. K. Grinių iš valdžios sudėdamas už ateities įvykius visą atsakomybę Krikščionių demokratų blokui.

VI Ministrų kabineto Pirmininkas Kazys Grinius. Kauno miesto muziejaus fondai.


 Šaltinis: 1921 m. sausio 17 d. Soc. Liaud. Ir Valst. Sąj. Bloko deklaracija, Lietuva (Nr. 13 (835)), p. 1-2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64353