1922 m. sausio 17 d. | Dar kartą dėl Lietuvos smulkiųjų Pramonininkų suvažiavimo

Mes Lietuvos smulkieji pramoninkai numatydami didžiausią to suvažiavimo reikšmę patys rengiamės ir visus kitus žadiname sakydami važiuokitė  į „Lietuvos Smulkiųjų pramoninkų suvažiavimą, taipgi paraginkit ir savo draugus pramoninkus.“

„Lietuvos“ Nr. 207, mano buvo pakeltas klausimas „Ar reikalingas Lietuvos smulkiųjų pramonininkų suvažiavimas“. Į šį paklausimą atsiliepė vos keliolika pramonininkų pritardami suvažiavimui, o kiti pramonininkai, matyt, tą klausimą praleido užsiėmę akis ir užsikimšę ausis, kai kurie, žinoma, nesuprato kokios naudos gali atnešti toksai suvažiavimas.

Didesnioji atsišaukusiųjų pramoninkų dalis gerai suprato suvažiavimo vertę ir balsavo už suvažiavimą, kad suvažiavimas įvyktų Panevėžy, nes girdi tenai yra daugiausia pramoninkų, kaip malūninkų, vilnų karšyklų ir lentų piovyklų.

Paties suvažiavimo programos svarbesnieji punktai bus paskelbti vietos dienotvarkėj; čionai pažymėsime tik menkesniuosius:

  1. Lietuvos smulkiųjų pramoninkų sąjungos steigimas
  2. Stengiamasis iš pirmų rankų pasitraukti prekių kur galima sutaupyti 50-100% grynopelno.
  3. Nutarti leisti mėnesinį didelį technikos žurnalą, kuris tarnautų įvairiausių rūšių pramoninkams.
  4. Steigti prelekcijas, su parodimaisjudomais technikos srities paveikslais.
  5. Sužinoti rinkas, kur galima pigiau aplaikyti medžiagą savo dirbiniam. Taip pat sužinoti rinkas, kur savo dirbinius būtų galima brangiau parduoti.
  6. Nustatyti kainas už kontraktinius darbus.
  7. Rūpinimasis surasti atitinkamus darbininkus savo pramonei: (kurie sąžiningai sugebėtų atlikti darbus negadydami mašinų ir tam panašių įrankių).
  8. Svarstymas kokiu būdu greičiau būtų galima suvienyti visus Lietuvos smulk. Pramonininkus ir tuomi apsaugoti nuo stambių ir užsienio pramoninkų išnaudojimo.

Visi pramoninkai kurie turėtų dalyvauti suvažiavime privalo turėti valstybės iždo kvitas, kaip po liudymą, kur yra užsimokėję mokesnius savo už savo pramonę Lietuvos valstybei.

Mes Lietuvos smulkieji pramoninkai numatydami didžiausią to suvažiavimo reikšmę patys rengiamės ir visus kitus žadiname sakydami važiuokitė  į „Lietuvos Smulkiųjų pramoninkų suvažiavimą, taipgi paraginkit ir savo draugus pramoninkus.“

Suvažiavimas turės įvykti ateinančių pavasariu. Suvažiavimo data bus paskelbta „Lietuvos“ skiltyse ir bus pasiųstos krivulės kiekvienam pramoninkui norinčiam dalyvauti suvažiavime.

Kiekvienas pramoninkas yra kviečiamas paduoti savo adresą ir pažymėti nuo kokios pramonės deleguotas. Adresas priduokit Ignui K. Mačiuliui, Pašto dėžutė Joniškio Paštas, Šiaulių apskr.

Žemės ūkio ir pramonės paroda. Parodos paviljonai. 1924 m. K. Čepinskio atviruko Nr. 37 reprodukcija. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: 1922 m. sausio 17 d., Dar kartą dėl Lietuvos smulkiųjų Pramonininkų suvažiavimo, Lietuva (Nr. 13 (835) p. 3

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64353_3