1922 m. sausio 19 d. | Žydus gąsdina išnaikinimu

Atstovas Gdyk gasdina boikotu. Boikotuojami bus žydai ne dėl to, kad priešingai daugumos valiai, kaip kad buvo sakoma, renkant atstovą ketvirton rusų valstybės Dūmon, bet boikotojami bus už abstinenciją. Turit, girdi, elgtis jūs žydai, taip kaip mes norime ir kaip liepsim padaryti; atvirkščiai-pasmaugsim jus.Neišgąsdins mus nei pirmojo kalbėtojo žodžiai, nei antrojo gąsdinimai, nei etiški laikraščio įspėjimai. Neišgąsdins jie nei Vilniaus žydų, kurie pasielgs taip, kaip jiems geriau atrodys.

Varšuva I. 17. Elta. Sdusio 8 d. „Nasz Kurier“ tarp kita rašo: „Vilnius klausimas turi pirmaeilės reikšmės visiems Lenkijos gyventojams be tautų ir tikėjimo skirtumo, užtat prieš Vilniaus seimo rinkimams prasidėsiant, vedama plati agitacija Vilniaus teritojoj, visos Lenkijos gyventojų susirinkimų ir demonstracijų remiama. Sausio 6 d. sušauktas didelis „Colesseum“ salėj.

Pirmas kalbėjo V. Rabskis. Ta abejotino balso lakštingala giedojo seną giesmę apie tarptautinius-žydus masonus. Jo kalbasi pasibaigus, jau nekalbėjo- tokia kalba neverta gyvulio, – nekalbėjo, bet taršė žmogaus kalbą suverenes, žmonių išrinktas atstovas „Gdyk Jis įspėjo žydus ir pareiškė „ūkio boikotą“, kurs išsiplės visuos miestuose ir neatsirasią žmonijos tarpe tokios jėgos, kuri stengtų sutrukdyti trijų milijonų pirklių katastrofingą ūkio sunaikinimą“.

„Kurjer Warszawski“ deda iš „Nasz Kurjer“ šį pranešimą „Delnų plojimo gausingi ir triukšmingi sveikinantieji atstovo Gdyk‘o prakalbą, privalėtų atsiliepti aidu visuose pasaulio gheto užkampiuose ir privesti jo diplomatiją pagalvoti dėl per daug vertinamos savos įtakos, o neįvertinimo pavojo, kuris gresia trijų milijonų lenkų žydų ūkiui“.

Atstovas Gdyk gasdina boikotu. Boikotuojami bus žydai ne dėl to, kad priešingai daugumos valiai, kaip kad buvo sakoma, renkant atstovą ketvirton rusų valstybės Dūmon, bet boikotojami bus už abstinenciją. Turit, girdi, elgtis jūs žydai, taip kaip mes norime ir kaip liepsim padaryti; atvirkščiai-pasmaugsim jus.

Neišgąsdins mus nei pirmojo kalbėtojo žodžiai, nei antrojo gąsdinimai, nei etiški laikraščio įspėjimai. Neišgąsdins jie nei Vilniaus žydų, kurie pasielgs taip, kaip jiems geriau atrodys.

Bet norėtum paklausti, kaip tokį pasielgimą pavadinti? Ar berybiu aklumu ar provakacija, ar pamišimu, ar piktadarybe, ar kokiu kitu žodžiu?

Nes ir būt negali tokioj kalboj to darbo nusakymo. Tokio pasielgimo nusakymas nesuderinamas nei su laukinių žmonių kalba.

Lenkų politikas Liudwik Gdyk (1919-1927 m.).


Šaltinis: 1922 m. sausio 19 d., Žydus gąsdina išnaikinimu, Lietuva (Nr. 15 (837)) p. 2

prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64355_2

Fotografijos prieiga internete: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Gdyk#/media/Plik:Ludwik_Gdyk.png