1922 m. sausio 2 d. | Kunigo Purickio darbai

Bet daktaras Grinius, nepasitikėdamas kunigo Purickio žodžiais, sutiko su Ministerio Šimkaus reikalavimu patikrinti tuos vagonus ir tenai rado vieną vagoną miltų, kitą vagoną cukraus ir trečią vagoną sacharino ir kokaino. Kokainas įstatymais išvežti yra draudžiamas.

Nepersenai, Krašto Apsaugos Ministerio Šimkaus įsakymu Joniškyje sulaikyti ir patikrinti 3 vagonai, kurie ėjo Maskvon su Už[s]ienų Reikalų Ministerio antspaudomis užpečėtyti. Prieš patikrinimą Ministeris Pirmininkas daktaras Grinius klausė Užsienių Reikalų Ministerio kunigo Purickio ar nėra tuose vagonuose šmugelio, kunigas Purickis pasakė, kad nėra. Bet daktaras Grinius, nepasitikėdamas kunigo Purickio žodžiais, sutiko su Ministerio Šimkaus reikalavimu patikrinti tuos vagonus ir tenai rado vieną vagoną miltų, kitą vagoną cukraus ir trečią vagoną sacharino ir kokaino. Kokainas įstatymais išvežti yra draudžiamas. […]

Estų valdžia Taline sulaikė bešmugeliaujančią panelę Jagomastaitę, atėmė nuo jos pinigų ir rado negerų kunigo Purickio laiškų. 1920 metais p-lei Jagomastaitei kunigas Purickis, dar būdamas Lietuvos atstovu Berlyne, pasiuntė į Stokgolmą 800 tūkstančių markių. Gal iš tų valdžios pinigų, iš kurių dar neatsiskaitė. Tiek rašo mūsų ir svetimų laikraščiai. Kiek ir kokių darbų, kurie kaipo kunigui visai nepritinka, dar nėra paskelbta.

Tai tau ir kunigas ir dar krikščionių demokratų pastatytas Ministeriu. Koki vadai, tur būt toki ir pasekėjai. Lauksime kitų krikščionių-demokratų vadų darbų išplaukiant į viršų.

Atvirukas. Dr. Juozas Purickis. Išleido O. Vitkauskytės knygynas. 1919 m.

LEAD Technologies Inc. V1.01


Šaltinis: „Kunigo Purickio darbai“, Lietuvos ūkininkas, nr. 1, 1922 m. sausio mėn. 1-7 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13882&seqNr=3