1922 m. sausio 27 d. | Vėl derybos su Lenkais

Sausio 27 dieną Užsienių Reikalų Ministeris Jurgutis pasiuntė Lenkų Užs. ministeriui Skirmuntui notą, kuria Lietuvos vyriausybė siūlo Lenkų vyriausybei pradėti betarpines taikos darybas.

Sausio 27 dieną Užsienių Reikalų Ministeris Jurgutis pasiuntė Lenkų Užs. Reikalų ministeriui Skirmuntui notą, kuria Lietuvos vyriausybė siūlo Lenkų vyriausybei pradėti betarpines taikos darybas. Iš Lietuvos pusės statomos sąlygos: 1) Lietuva, suverenė valstybė, tariasi su tokia pat lenkų vasltybe, 2) su Vilniaus Seimu Lietuva nemato reikalo jokių derybų vesti, 3) turi būti tuojau įvykdyta Suvalkų sutartis, tai yra atitrauktas maištininkas Želigovskis su savo kariuomene ir administracija iš Vilniaus.

Vladas Jurgutis.


Šaltinis: Vėl derybos su Lenkais  (1922, Vasario 4 d.). Trimitas (5 (75), p. 3-4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38684_5; https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38684_6

Fotografijos prieiga internete: https://www.pinigumuziejus.lt/lt/naujienos/pirmasis-lietuvos-banko-valdytojas-vladas-jurgutis