1922 m. sausio 29 d. | Blaivybės savaitė

Blaivybės Draugijos suruošta priešalkoholinė savaitė prasidėjo sausio 29 d. Bažnyčiose buvo sakyta Blaivybės reikalu pamokslai; buvo daromi mitingai, paskaitos, tam tikslui pritaikinti vaidinimai. Kaune vienoj paskaitoj pranešta, kad Lietuvoj praeitais metais išgerta svaigstamųjų gėralų į milijardą auksinių; reiškia, daugiau, negu valstybės visos išlaidos.

Blaivybės Draugijos suruošta priešalkoholinė savaitė prasidėjo sausio 29 d. Bažnyčiose buvo sakyta Blaivybės reikalu pamokslai; buvo daromi mitingai, paskaitos, tam tikslui pritaikinti vaidinimai. Kaune vienoj paskaitoj pranešta, kad Lietuvoj praeitais metais išgerta svaigstamųjų gėralų į milijardą auksinių; reiškia, daugiau, negu valstybės visos išlaidos. Aišku, kad girtuoklystė sudaro mūsų kraštui labai didelį pavojų.

Garbė Blaivybės Draugijai, kuri ėmė rimčiau žiūrėti į tą pavojų ir kovoti su juo. Bet aišku, kad čia ne vienų blaivininkų darbas; į kovą su girtuoklyste turėtų susitelkti visi kam rūpi Tėvynės likimas.

Šauliai, kurių tikslas ginti nepriklausomybę, turėtų dabartiniame masiniame girtuokliavime matyti lyg „vidaus frontą“, turėtų tikslingiausiais būdais kovoti su girtuokliavimu, kur jau ima ardyti mūsų nepriklausomybės pamatus.

Visuotinis katalikų blaivybės draugijos susirinkimas. Kaunas. 1913 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Blaivybės savaitė (1922, Vasario 4 d.). Trimitas (5 (75), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38684_6