1922 m. spalio 13 d. | Rinkimai Kaune

1 Apylinkė (Karių Klūbe). Balsuoja vien kariai. Nuo pat ryto dar prieš paskirtą valandą karių būriai, išsirykiavę, apsupė kampinį namą, kur ėjo rinkimai ir laukė savo eilės. Eilės didžiausios, per vienas duris eina balsuoti per kitas išeina. Pulkai balsuoti vyksta su orkestrais. Invalidų ir ligonių eilės taip pat neša savo balsą, medinėmis kojomis bei rankomis, o kiti ir visai sanitariniuose vežimėliuose.

Rinkimai Kaune

1 Apylinkė (Karių Klūbe). Balsuoja vien kariai. Nuo pat ryto dar prieš paskirtą valandą karių būriai, išsirykiavę, apsupė kampinį namą, kur ėjo rinkimai ir laukė savo eilės. Eilės didžiausios, per vienas duris eina balsuoti per kitas išeina. Pulkai balsuoti vyksta su orkestrais.

Invalidų ir ligonių eilės taip pat neša savo balsą, medinėmis kojomis bei rankomis, o kiti ir visai sanitariniuose vežimėliuose.

2 Apylinkė (Šaulių klūbe). Per dieną iki pietų balsuoja dauguma šeimininkai, namų savininkai, krautuvininkai ir kiti laisvesni piliečiai. Po piet žmonių susibūrimas didesnis. Matyt, ir valdininkų ne maža. Į pat pabaigą žmonių net labai daug. Salėje darosi ankšta, bet tvarka pavyzdinga. Visi laikosi eilės.

Čia balsuotojai mažai kalbasi. Visi turi nusistačiusių žmonių išvaizdą. Iš anksto jau pasirinktą lapelį kiekvienas ramiai, šaltai įleidžia į urną.

4 Apylinkė (Saulės namai). Į namą per vartus, kur dar kaba nenuplėšti Nr. 16 ir 14 [Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos, Valstiečių mažažemių ir bežemių grupės – past.], eina daugiau vis būriais moterėlės ir darbininkai susirūpinusiais veidais nešdami rankose jau pasiskirtus 2–3 lapelius, iš kurių, matyt, galutinai vieną skirsis.

Pastebėtina, kad šioj apylinkėj prie visų stulpų, namų ir tvorų tebėra nenuplėštas plakatas Nr. 14 ir 16. Kitų gi plakatų ir pėdos jau nebėr, o jei kur yra, tai numeris išdraskytas.

Čia balsuoja dauguma moterėlių ir vyrų neinteligentų, kurie nedrąsiai klausinėdami viens-kito, už kurį sąrašą geriau balsuoti, eina į rinkimų kambarį.

Salėje visa tvarkingai, tik labai nešvaru. Suglamžytų poperių primėtyta, prispiaudyta ir purvina grindu […].

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuojamoji kortelė, 1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Rinkimai Kaune“, Lietuva, nr. 232 (1054), 1922 m. spalio mėn. 13 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Spal.13