1922 m. spalio 15 d. | Nauji mūsų išradimai

G. Garalevičius išrado amžiną elektrinį laikrodį, kuris netrukus bus patentuotas ir pasirodys ne vien pas mus, bet ir Amerikoje; „Nemunas“ Bendrovė išrado naują gontarką; kuri buvo išstatyta „Ūkio parodoje“, „Vaikelio Jezaus“ D-jos beturčių ir našlaičių berniukų prieglauda ir Amatų Mokykla padirbo naują mašiną medžiui apdirbti, kurią praminė „Lietuvos Dailidynas“.

Daug turime gabių žmonių. Seniaus jie dirbo svetur, šiandien jie pradeda dirbti pas mus – savojoje tėvynėje Lietuvoje. Kūrybos jėgų daug turime, bet kuomet jų vaisiai pasirodys visam pasauliui, nepigu yra pasakyti. Kiek galima spėti iš literatūros kūrybos, dailės reiškinių, organizacijos, politikos ir daug-daug kitų veiksnių perilgai laukti nereikės: p. G. Garalevičius išrado amžiną elektrinį laikrodį, kuris netrukus bus patentuotas ir pasirodys ne vien pas mus, bet ir Amerikoje; „Nemunas“ Bendrovė išrado naują gontarką; kuri buvo išstatyta „Ūkio parodoje“, „Vaikelio Jezaus“ D-jos beturčių ir našlaičių berniukų prieglauda ir Amatų Mokykla padirbo naują mašiną medžiui apdirbti, kurią praminė „Lietuvos Dailidynas“. Ši nauja mašina, kurioje tilpsta 4 mašinos, buvo ir gi minėtoje parodoje ir gavo 1-sios rušies pagyrimo lapą; dabar minėta „V. J.“ Draugijos Amatų Mokykla jau baigia dirbti naują savotišką mašiną skindeliams (gantams) dirbti. Šia mašina galima bus dirbti skindelius taip, kad per valandą jų galima bus pagaminti apie 1000. Tokios mašinos dar užsienis neturi. Šiai naujai „V. J.“ Dr-jos išrastajai mašinai duota vardas: „Lietuvos skindelynas“. – Šis išradymas neapsakomai didelę turi svarbą ne vien mūsų, bet ir užsienio gyvenime. Reikia manyti, kad mūsų Prekybos ir Pramonės Departamentas atsižvelgs į minėtas mašinas ir visa padarys, kad jos pasklystų po visą mūsų kraštą.

                                                                                                                                       P. Kazimieraitis.

Akcinė bendrovė „Nemunas“, įsteigta 1920 m. Fotonuotrauka iš J. Skrinsko albumo „Kaunas“. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Nauji mūsų išradimai“, Tėvynės balsas, nr. 195, 1922 m. spalio mėn. 15 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0000492582-1922-Spal.15