1922 m. spalio 18 d. | Kova su brangymečiu

Visi susirinkusieji buvo tos nuomonės, jog pabaudomis ir kitomis prievartos taisyklėmis duonos kainos nepapiginsi ir jog reikalinga planingas javų supirkimas, tinkamas jų sumažinimo ir iškepimo organizavimas, kad normaliu keliu Miesto savivaldybė galėtų kasdien tiekti ganėtiną duonos skaičių pardavimui, tuo ir būtų duonos kaina reguliuojama.

Spalio 12 dieną Kauno miesto valdyba yra sušaukus įvairių atstovų pasitarimą, kaip parūpinti miesto gyventojams pigiausia kaina. Reikalingiausieji produktai, būtent, duona, mėsa, malkos, druska, cukrus, žibalas ir t.t. Tas pasitarimas buvo sukviestas pasiūlymu „Lietuvos Ūkio“ administrator. Alfonso Morausko drauge su J. Etingeriu, kuriai buvo paruošęs ir savo pranešimą apie javų kainas ir duonos kepimo sąlygas Kaune. Be šių dviejų asmenų pasitarime dalyvavo karo intendantūros astovas vald. Glemža, Koperatyvų Sąjungos atstovas J. Lapėnas ir koperatyvo „Parama“ atstovas Pakalka ir pagaliau Miesto Valdybos Socialinės Apsaugos skyriaus vedėjas L. Kairūnaitis, Valdybos narys J. Roginskis ir Miesto Burmistras Jonas Vileišis. <…>

<…> Visi susirinkusieji buvo tos nuomonės, jog pabaudomis ir kitomis prievartos taisyklėmis duonos kainos nepapiginsi ir jog reikalinga planingas javų supirkimas, tinkamas jų sumažinimo ir iškepimo organizavimas, kad normaliu keliu Miesto savivaldybė galėtų kasdien tiekti ganėtiną duonos skaičių pardavimui, tuo ir būtų duonos kaina reguliuojama. Buvo nurodoma, jog Vokietijoj ir visuose vietose tokia municipalinė akcija yra daroma ir todėl galutinai buvo prieita išvados, kad prie miesto valdybos reikia sudaryti neatidėliojant „Duonos aprūpinimo Komitetas“. Į kurį sutiko įneiti nuo miesto: Miesto Burmistras Vileišis, Valdybos narys J. Roginskis ir Socialės Apsaugos Skyriaus vedėjas L. Kairūnaitis ir be to, Alf. Morauskis, J. Etingeris ir atstovai po vieną nuo Koperatyvų Sąjungos ir nuo kooperatyvo „Parama“. Komitetui duota teisė koptuoti ir kitus šiam darbui asmenis ir pačiam darbui paruošti ir toliau jį vesti nutarta sušaukti kitas posėdis spalių 15 dieną š. m. Miesto Valdybom.

M.

Kauno vartotojų bendrovės „Parama“ kepykla. Įsteigta 1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., spalio 18 d., Kova su brangymečiu, Lietuva (Nr. 236 (1058)), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Spal.18&fbclid=IwAR0uece219a3g_Ks2eOA_u-gNpUREfdrS0BhrFzeZQXGc0ulMlJ0IINu7Yk