1922 m. spalio 2 d. | D-ras Basanavičius Panevėžy

Spalių 2 d. d-ras Basanavičius lankėsi gimnazijos pamokose. D-ras Basanavičius buvo atvykęs į Panevėžį kaipo gimnazijos svečias.

Panevėžys D-ras Basanavičius atvyko į Panevėžį rugsėjo 30 d. Stotyje svečią pasitiko gimnazijos mokytojų ir mokinių delegacija su buketu ir vyresnieji mokiniai. Gimnazijos kieme svečio laukė mokinės ir skautės. Tą pat vakarą gimnazijos salėj įvyko Vilniaus jubiliejaus iškilmių pradžia. Į salę atvyko ir d-ras Basanavičius, kurį kalbomis sveikino gimnazijos direktorius prof. Yčas ir mokinių atstovas. Spalių 1 d. buvo iškalta gimnazijos salėj iškilminga vakarienė, dalyvaujant kariuomenės ir visuomenės atstovams d.rui Basanavičiui pagerbti ir atsisveikinti su gimnazijos mokytoja p. Volodkaite, kuri persikelia į Anykščių vienuolyno mokyklą. Nuoširdžios kalbos ir karo orkestras vakarienės dalyviuose sudarė entuziazmingą ūpą.

Spalių 2 d. d-ras Basanavičius lankėsi gimnazijos pamokose. D-ras Basanavičius buvo atvykęs į Panevėžį kaipo gimnazijos svečias.

Plakatas A. Narbuto lino raižinys „J. Basanavičius“. 1989 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: D-ras Basanavičius Panevėžy (1922, Spalio 10 d.). Lietuva (229 (1051), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Spal.10