1922 m. spalio 22 d. | Antras įspėjimas

Jau ne vieną kartą per spaudą ir įgaliotiniu anglų: „JuP Coats Ltd“ rimtai buvo įspėjami pirkėjai ir naudotojai apie tai, kad Lietuvos rinkoj susektas labai išplatintas siūlų žinomos anglų firmos „Coats“ padirbimas.

Jau ne vieną kartą per spaudą ir įgaliotiniu anglų: „JuP Coats Ltd“ rimtai buvo įspėjami pirkėjai ir naudotojai apie tai, kad Lietuvos rinkoj susektas labai išplatintas siūlų žinomos anglų firmos „Coats“ padirbimas. Padirbtieji siūlai, žinoma, nesulyginamai blogesnės ir žemesnės rūšies ir be to, nepilno didumo, kadangi jū špūlelės turi tiktai šimtą jardų, o kaip kada ir mažiau.

Tuo būdu čia yra aiškus sukčiavimas, kuriuo, pasiremdami plačių vartotojų pasitikėjimu, krauna sau kišenius daugybė tamsių gaivalų, kurie, visai suprantama, stengias padirbti ir platinti šiuos seniai jau žinomus savo aukšta rūšimi ir populerumu Lietuvoje anglų siūlus firmos „Coats“ su ženklu „Grandis“.

Tenka pasigailėti, kad kai kurie vietiniai pirkliai užmerkia akis į tai, kad perkant žinomą padirbimą, parvežtą iš Lenkijos, jie daro daug žalos Valstybei, drauge apsukdami pirkėjus.

Atmindamas visa tai, vietinis įgaliotinis anglų firmos „Coats“ duoda žinoti, kad su visais tiesioginiais ir netiesioginiais siūlų falsifikacijos kaltininkais buvo vedama ir ateityje bus vedama pati griežčiausia kova, einant įstatymais,  ne tiktai miestuose, bet ir provincijoi.

Vienok, kad labiau pagreitinus padirbimų panaikinimą, kiekvienas pirkėjas, vartotojas turi prie pirkimo, susekus falsifikaciją, pranešti apie šį milicijai, tik tuo keliu bus padarytas galas šiam publikos apgaudinėjimui.

Ir dabar jau yra daug protokolų, kuriais kaltininkai bus baudžiami skiriama jiems bausmė.

Skelbdamas apie viską antrą kartą, vietinis įgaliotinis prideda, kad firma „J. U P. Coats Ltd.“ Turi Kaune, Gedimino g. Nr. 2, nuolatinį sandėlį, kur prie didelio išsirinkimo kiekvienas pirklys gali įsigyti šiuos siūvamus Anglų siūlus fabriko „Coats“ su ženklu „Grandis“ po 200 ir 500 jardų.

Etiketė „Inkaras“ siūlai rankdarbiams. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., spalio 22 d., Lietuva (Nr. 240 (1062)), p. 8.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Spal.22