1922 m. spalio 25 d. | Meno laimėjimai

Tai pirmasis su labai gražia pradžia ir abejotina pabaiga koncertas-balius naujai atremontuotoj Rotušėj. Dabar ši rokoko retenybė bus mums nebe Kauno rotušė, o Baltoji Gulbė, kaip ją pakrikštijo pats lietuvybės Krivaičių Krivė kan. J. Tumas krikšto tėvams – p. burmistrui ir Miesto Valdybos nariams ir gausingiems svečiams triukšmingai pritariant.

Pastaromis dienomis Kaunas pergyveno dvi kilnias valandas – pirma Bethoveno koncertas, kita „Baltosios Gulbės“ (Rotušės) krikštas. Bethoveno simfonijos (pastoralė) koncertas įvyko šeštadienį spalių 21 d. Karių Kliube. […]

Antras tai pirmasis su labai gražia pradžia ir abejotina pabaiga koncertas-balius naujai atremontuotoj Rotušėj.

Dabar ši rokoko retenybė bus mums nebe Kauno rotušė, o Baltoji Gulbė, kaip ją pakrikštijo pats lietuvybės Krivaičių Krivė kan. J. Tumas krikšto tėvams – p. burmistrui ir Miesto Valdybos nariams ir gausingiems svečiams triukšmingai pritariant. Po prakalbų p. Sodeika, Kutkauskas, p-nia Galaunienė ir p-lė Dvarionaitė didžiu pasisekimu padainavo po keletą dainos kūrinių. Be to buvo p. Dubeneckienės mokinių baletas. Grįžtant prie koncertinės dalies, reikia pareikšt džiaugsmo, kad pagaliau rasta ne tik tinkama bet ir verta meno šventės valandoms vieta. „Baltosios Gulbės“ salėj ne tik gera dainai akustika, erdva vieta kokiems 300 svečių, bet yra dar svarbiausia tai džiuginanti širdį, teikianti geros nuotaikos ir linksminanti akis retai graži, skaiščiai balta ir tikrojo rokoko stiliuj freskuota salė. Ūpas pas sviečius buvo nepaprastai geras. Tik baimė man, kad triukšmingi šokiai, kuriais kaip paprastai baigiasi mūsų kilniosios valandos, greit pridulkins ir aptrauks savo prakaitavimų garu nekaltąją salės skaistybę.

Lietuvos prezidento rūmai Kaune. Kauno rotušė. XX a. 3–4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Meno laimėjimai“, Lietuvos žinios, nr. 193, 1922 m. spalio mėn. 25 d., p. 3.

Prieiga internete: www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Spal.25