1922 m. spalio 28 d. | Šančiai

Šančiuose šaulių būrio nėra, bet randas keliolika šaulių, kurių vieni prisidėję prie Kauno, kiti prie A. Panemunės būrių. Pačiuose gi Šančiuose jaunimo didelė dalis nepriklauso jokiai organizacijai; šventvakarius praleidžia girtuokliaudami ir rėkaudami po gatves.

Šančiai. Kauno priemiestis. Šančiuose šaulių būrio nėra, bet randas keliolika šaulių, kurių vieni prisidėję prie Kauno, kiti prie A. Panemunės būrių.

Pačiuose gi Šančiuose jaunimo didelė dalis nepriklauso jokiai organizacijai; šventvakarius praleidžia girtuokliaudami ir rėkaudami po gatves.

Girti jaunuoliai užkabinėja praeinančius, ypač moteriškes, nepadoriais būdais ir nešvariais žodžiais, tankiausiai rusų ar lenkų kalbomis. Kartais išgirsti girtus šaukiant „Volga, Volga…“, „Och začiem eta noč…“ ir kitais toms panašias dainas! Čia puikiai pasirodo tamsumo ir ištautėjimo žymės.

Ar gi Šančių švietimo organizacijos nepajėgtų sutraukti savep tas betikslo klaidžiojančias jaunimo pajegas?!..

Sielvartėlis.

Gaidos muzikiniam kūriniui „Volga! Volga!“ Žodžiai Charles Tutelier. Muzika Max Alexys. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Iš Šaulių gyvenimo“, Trimitas, nr. 42 (112), 1922 m. spalio mėn. 28 d., p. 32.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0004663975-1922-Nr.42