1922 m. spalis 26 d. | Prancūzų spauda apie Rusijos sugrįžimą į Europos diplomatinį gyvenimą

„Temps“ rašo, kad Rusija 1922 m. sugrįžo į Europos diplomatinį gyvenimą prie ko prisidėjo Genucijos ir Hagos konferencijos. Įvykusi Rapallo sutartis, o ypač turkų laimėjimas įnešė žymių atmainų į Rusų diplomatinį gyvenimą.

„Temps“ rašo, kad Rusija 1922 m. sugrįžo į Europos diplomatinį gyvenimą prie ko prisidėjo Genucijos ir Hagos konferencijos. Įvykusi Rapallo sutartis, o ypač turkų laimėjimas įnešė žymių atmainų į Rusų diplomatinį gyvenimą. Heriot. Kuris buvo atsilankęs Rusijoj – Rusams taip pat turėjo reikšmės. Be to, dar bus vedamos derybos sąsiaurių reikalu. Kai kurie tie reiškiniai prancūzams nepatinka ir tas jų neramina. Bet vis bendrai imant, rezultatas vienas: – vedant Europos politiką reikia skaitytis su Rusija. Toliau laikraštis plačiai aprašo vokiečių spaudos pakeltą triukšmą dėl Prancūzijos santykių su Rusija ir kad tuo būdu vokiečių projektus norima sunaikinti. Straipsnis baigiasi taip:  „Rusija 1922 m. sugrįžo į Europos diplomatinį gyvenimą, kuo galima džiaugtis, tačiau nereikia pamiršti, kad čia yra ir pavojaus.  Ateinančiais mėnesiais bus rišamas sąsiaurių klausimas ir pirmas svarbus klausimas – Vokietijos priėmimas į Tautų Sąjungą. Vokiečiai yra tikri, kad jų priėmimą į T. S. palaikys anglai. Tos perspektyvos negali būti inditerentiškos, nors ir kažin kakiai Sovitų vyriausybei. Dabar, kada Rusija užėmė savo vietą Europos politikoj ir toliau jau nebegalima su ja nesiskaityti, ar gali būti sąsiaurių klausimas išrištas Maskvai neratifikavus? Ar tai Rusijos interesas, kad Vokietija pirma įeitų į Tautų Sąjungą?

Mes statome tą klausimą Rusams, tačiau mes žinome gerai ką mes atsakytumėm būdami prancūzais.

Tris kartus pareigas ėjęs Prancūzijos ministras pirmininkas Édouard Herriot 1924 m. Prancūzijos nacionalinės bibliotekos fotografija.


Šaltinis: Prancūzų spauda apie Rusijos sugrįžimą į Europos diplomatinį gyvenimą, Lietuva, 1922 10 26, p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Spal.26

Fotografijos prieiga: https://www.europeana.eu/lt/item/9200518/ark__12148_btv1b531315013