1922 m. spalis 29 d. | A. A. Jurgis Krasnickas

A. A.  Jurgis Krasnickas. Munsterio universiteto studentas Š. m. spalio mėn. 25 d. grįžtant iš Kauno namo šalia Simno Atesnykų kaime nežinomų piktadarių tapo žiauriai nužudytas.

Š. m. spalio mėn. 25 d. grįžtant iš Kauno namo šalia Simno Atesnykų kaime nežinomų piktadarių tapo žiauriai nužudytas. Velionies asmeny katalikiškoji Lietuva nustojo kilnios sielos, nenulstamo grožio iškalbos, gilios išminties ir didelio darbštumo veikėją ir uolaus krikščioniškai-demokratinės minties skelbėjo, pašventusio visas savo jaunas pajėgas grįsti Lietuvos gyvenimą Kristaus idealais, ginti Bažnyčios laisvę ir teises.

Te suteikia Tau, Mylimas Drauge, Augščiausis amžinosios laimės Dangaus Karalystėj.

Velionies kūnas bus laidojamas spalio mėn. 30 d. Slabados kapuose.

Tą liūdną žinią praneša savo idėjos draugams

Liet. Krikščionių Demokratų Partijos Centro Komitetas.

Ateitininkas, visuomenininkas, Miunsterio universiteto studentas Jurgis Krasnickas 1921 m. Fotografija iš Gintaras Lučinskas, Ateitininkas, šaulys, visuomenininkas Jurgis Krasnickas (1902–1922), Terra Jatwezenorum, 2017 (1), p. 262.


Šaltinis:, A. A. Jurgis Krasnickas, Laisvė, 1922 10 29, p. 1. 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-spal.29