1922 m. vasario 12 d. | Vasario 16 d. iškilmės

Vyr. Liet. Gynimo komitetas ir šiais metais imasi iniciatyvos ruošti Vasario 16 d. iškilmes ir ragina visus Lietuvos darbuotojus taip Kaune, taip provincijoj pasirūpinti, kad iškilmės būtų švenčiamos tuos dvasios pakilnumu, kuris reiškės ligi šio.

Vyr. Liet. Gynimo komitetas ir šiais metais imasi iniciatyvos ruošti Vasario 16 d. iškilmes ir ragina visus Lietuvos darbuotojus taip Kaune, taip provincijoj pasirūpinti, kad iškilmės būtų švenčiamos tuos dvasios pakilnumu, kuris reiškės ligi šio. Vasario 16 d. visoj Lietuvoj-šventė. Tad turi būti uždarytos krautuvės gėrimo įstaigos, dirbtuvės ir t.t. Miestai ir kaimai puošia tautinėmis vėliavomis.

Vyr. Liet. Gynimo komitetas prašo Kauno mokslo ir valdžios įstaigų, organizacijų, politinių partijų ar grūpių be skirtumo tautybės, kurios malonės dalyvauti iškilmėse su savo vėliavomis, atsiųst atstovų į susirinkimą Vasario 13 d. 5 val. po piet į Seimo Rūmų Nr. 14 pasitarti dėl bendros iškilmių tvarkos Kaune.

Jei šaltis nesumažėtų, manifestacijų nebūtų. Apie iškilmių smulkmenas bus pranešta vėliau. Norintieji dalyvauti iškilmėse kaip organizuotas vienetas prašomi įsiregistruoti Vasario 13 d. posėdy. Vyriausias Lietuvos Gynimo Komitetas.

Krašto Apsaugos Ministerijos iniciatyva sudarytas vasario 16 d. Iškilmių komitetas. Pirmininkas – Gener. Nagevičius, nariai – pulkininkas leit. Žuk. Kapitonas Steponaitis ir pakviesti yra Gynimo Komiteto ir Šaulių Sąjungos atstovai.

Komitetas turi uždavinio pasirūpinti daugiausia iškilmėmis, kurios surištos su pirmu kart Laisvės Varpo pašventinimu ir skambinimu ir kariuomenės paradu prie Karo Muzejo.

Sujungtasis Komitetas išsiųs pakvietimus: Seimui, Ministerių Kabinetui ir Užsienio Valstybių Astovams. Visoms Draugijoms ir įstaigoms kvietimų nesiųs, bet jos pačios gali kreiptis į Karo Muziejų Raštinę nuo vasario 12 d. tarp 4-5 v. per savo atstovus ir gauti kvietimus.

Vasario 16-osios minėjimas 1933 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. vasario 12 d., Vasario 16 d. iškilmės, Lietuva (Nr. 36 (858)) p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64399_3