1922 m. vasario 17 d. | Mūsų oras (klima)

Perkūnijos dienų pietinēj Rytprusijoj suskaitoma apie 20, prie Tilžēs tik 12. 60 dienų czionai per wienus metus taip silpnas wējas puczia arba ir tyka yra, jog wējmalūnai stow.

Klima – tuo wardu wadiname oro pasilaikymą ilgesniame laike. Norint žinoti widurinį grodų arba laipsnių tarpą, reikia thermometerį tris kartus per dieną nuskaityti, 7, 2 ir 9 wal.; taip daro metrologai arba oro žinowai. […]

Szalcziausioji diena Rytprūsiuose buwo 1893 m. sausio (jan.) 16 d., būtent Isrutyj – 30,7, Margrabawoj – 36,4 laipsnių (grodų). […]

Perkūnijos dienų pietinēj Rytprusijoj suskaitoma apie 20, prie Tilžēs tik 12. 60 dienų czionai per wienus metus taip silpnas wējas puczia arba ir tyka yra, jog wējmalūnai stow. […]

Ypatingi mūsų szaliai yra „Szaltieji Szwentieji“ gegužēs mēn. (meijo) 11, 12 ir 13 d. Jųjų apsilankymas tame laike išguldomas tuomi, kad Wengrijos (Ungarn) nuo kalnynų įsiaustasis plynumas jau gegužēs mēn. pradžioj labai iszyla, tas sziltasis oras kyla auksztyn (stuboje prie lūbų yra szilta, o prie grindžių traukia szaltis). Tuomi pasidarancziąją tuszcziąją wietą iszpildo wējai, atpucziantieji isz wakarų arba isz sziaurēs. Prie mūsų szitis szaltosiso dienos įwyksta beweik wis medžių žydējimo laike. Jei kuomet žiema labai ilgai tęsasi, tai ir tie „szaltieji ponai“ anksti apsilanko. Jei žiedai dar nēra atsiwērę, tai jie nenuszal. Tuomet galima tikētis sulaukti labai daug waisių. Pirm kelių metų taip buwo su wysznēmis. – Rudenyj waisiams labai pawojingi yra smarkieji wakarų wējai, kurie juos nukreczia. Todel welytina, daržus sodinti rytuose arba pietuose nuo trobų, o isz wakarų, sziaurēs ir rytų pusēs apsodinti su eglēmis, tankumynais arba rieszutais. […]

R. D.

Apsnigta Muziejaus gatvė. Fotografavo kompozitoriaus Juozo Naujalio sūnus Zigmas Naujalis. Kaunas, 1931 m. vasario 16 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Mūsų oras (klima)“, Rytojus, nr. 7, 1922 m. vasario mėn. 17 d., p. 154-155.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1C1B0000835116/C1C1B0000835116-1922-Vas.17/original/0012-6ACA21D6BB7D1A19BCBC4FFC5A508619.JPG; https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/C1C1B0000835116/C1C1B0000835116-1922-Vas.17/original/0013-E89448FBEF1D9F422919A36E39EB2E02.JPG