1922 m. vasario 18 d. | 16 Vasario nepriklausomybės iškilmės Kaune

Iš ryto, vasario 16 d. nepriklausomybės šventės iškilmės prasideda pamaldomis Žemaičių Bazilikoj. 12 val. dieną kariuomenės būriai renkasi vienybės aikštėj, prie karo Muziejų. Atvyksta įvairios valdžios ir visuomenės organizacijos, mokyklos, darbininkų ir tarnautojų sąjungos su vėliavomis. Karo Muzėjaus sodne renkasi Ministerių kabineto nariai, Steigiamojo seimo atstovai ir šiaip jau įžymesni žmonės.

Jau iš vakaro vasario 15 d., visas miestas pasipuošia. Iš ryto, vasario 16 d. nepriklausomybės šventės iškilmės prasideda pamaldomis Žemaičių Bazilikoj. 12 val. dieną kariuomenės būriai renkasi vienybės aikštėj, prie karo Muziejų. Atvyksta įvairios valdžios ir visuomenės organizacijos, mokyklos, darbininkų ir tarnautojų sąjungos su vėliavomis. Karo Muzėjaus sodne renkasi Ministerių kabineto nariai, Steigiamojo seimo atstovai ir šiaip jau įžymesni žmonės. Matyt ir vienas ir kitas lenkų okupuotam tremtinis iš Vilniaus. Lygiai 12 val. atvažiuoja E. Valstybės Prezidento pareigas p. A. Stulginskis ir vyksta Vienybės Aikštėn, pasveikinti kariuomenę – ir visuomenės organizacijas. Po to Prezidentas vyksta į Karo Muzėjaus sodną, vartuose pasitinkamas Muzėjaus organizatorio generolo leitenanto Nagevičiaus raportu, maršui grojant. Fanfaros trimimitai paduoda signalą iškilmei pradėti. Žemaičių Vyskupo įgaliotas kun. Kanauninkas Tumas, užėjęs bokštan, duoda benedikcija, Lasivės Varpui, kurios metu p. Štarkos vedamas shoras atlieką choralą ir pasako tokį Bokšto pamokslą: Kan. J. Tumo Bokšto pamokslas, palaiminus Laisvės Varpą 1922 m. vas. 16 d. Mozė, tautos vadas ir įsakytojas, padirbdino sidabro tirmitus, idant kunigams peraukavimą sutrimitavus, saldus jų balsus palenktų žydus garbinti Dievą ir žadintų viltį, jog tvirta sandora su Juo. <…>

Karo muziejaus sodelis XX a. 2-3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. vasario 18 d., 16 Vasario nepriklausomybės iškilmės Kaune, Lietuva (Nr. 40 (862)), p. 1

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64403