1922 m. vasario 19 d. | Centraliniam archyve

Pasirodo, kad pargabenta toli ne visa, kas prieš karą buvo išvežta iš Lietuvos į įvairius Rusijos miestus ir einant sutartimi turėjo būt mums grąžinama. Daug geresnės naudos yra pasilikę Rusijoje.

Vasario 11 d. Švietimo Ministeris p. Juodakis ir D-to Direktoris p. S. Daukša atvyko į 7 fortą apžiūrėti Centralinį archyvą ir rengiamą čia meteorologijos stotį. Ministeris apėjo visus kazematus (urvus), kur sukrautas pargabentas iš Rusijos turtas, susidedąs daugiausia iš įvairių buvusios Rusų valdžios raštų, knygų, dokumentų, planų, įvairių kanceliarijos dalykų, bažnytinių varpų ir kit. Paaiškinimus darė archyvo prižiūrėtojas p. Andrejevas (rusų kalba).

Pasirodo, kad pargabenta toli ne visa, kas prieš karą buvo išvežta iš Lietuvos į įvairius Rusijos miestus ir einant sutartimi turėjo būt mums grąžinama. Daug geresnės naudos yra pasilikę Rusijoje. Įdomu pažymėt, kad sąrašai daromi dabar nauji, o senieji kaip ir atmetami.

Apžiūrėdamas meteorologijos stotį p. Ministeris kreipė domės į nesenai gautus iš Vokietijos naujus oro tyrinėjimo įrankius, o lygiai ir į tuos, kurie surinkti iš buvusių pirm karo Lietuvoj Peterburgo observatorijos stočių Kauno ir Mikužiuose. Tarp šių kai kurie dalykai su karo žymėmis – sušaudyti kulkomis, suplėšyti ir tinka tik karo muziejui. Toliau p. Ministeris įdomavos kasdieniniais stoties užrašais, nors tuo tarpu toli dar nepilnais, ir žadėjo padaryti reikalingų žygių visam stoties įrengimui veikiau.

Išbuvęs forte apie 1 ½ val. ir apžiūrėjęs dar daromus ten remontus p. Ministeris ir p. Direktoris grįžo atgal miestan.

Kauno miesto planas (detalė). XX a. 4 deš. pabaiga. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Centraliniam archyve“, Lietuva, nr. 41 (863), 1922 m. vasario mėn. 19 d., p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64404&seqNr=5