1922 m. vasario 2 d. | Naujas Ministerių Kabinetas

Einąs Respublikos Prezidento pareigas, Steigiamojo Seimo Pirmininkas vasario 2 dieną patvirtino inž. E. Galvanausko sudarytąjį šios sudėties Ministerių Kabinetą.

Einąs Respublikos Prezidento pareigas, Steigiamojo Seimo Pirmininkas vasario 2 dieną patvirtino inž. E. Galvanausko sudarytąjį šios sudėties Ministerių Kabinetą:

Ministeris Pirmininkas – inž. Ernestas Galvanauskas, Užsienių Reikalų Ministeris – prof. Vladas Jurgutis, Krašto Apsaugos – inž. majoras Balys Šližys, Vidaus Reikalų – teisininkas Kazys Oleka, Finansų, Prekybos ir Pramonės – Jonas Dobkevičius, Susisiekimo – inž. Petras Vileišis, Švietimo – prof. Petras Juodakis, Žemės Ūkio ir Valst. Turtų – agronomas Jonas Akeksa, Teisingumo – teisininkas Vincas Karoblis, Žydų Reikalų minist. be portfelio – d-ras Maksas Soloveikčikas, Gudų Reikalams ministeris bus rekomenduotas patvirtinti vėliau.

Taigi iš buvusiojo kabineto paliko ministeriai p. p. Galvanauskas, Jurgutis, Aleksa, Karoblis ir Soloveičikas; kiti visi nauji.

E. Galvanauskas. 1921 m. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Naujas Ministerių Kabinetas (1922, Vasario 11 d.). Trimitas (6 (76), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38685_6