1922 m. vasario 24 d. | Lietuvių Koncertas Berlyne

Vasario 24 d. įvyko Lietuvių kolonijos Berlyne Koncertas Balius neturtingų studentų naudai.

Vasario 24 d. įvyko Lietuvių kolonijos Berlyne Koncertas Balius neturtingų studentų naudai. Koncerte dalyvavo tam tyč nuvykę mūsų Operos dainininkai Petrauskas, Kazys Oleka, Andrius Oleka ir Januškaitė. Koncertas labai gerai pavyko; ypač širdingai buvo sveikinamas Petraukas, sudainavęs arijas ir „Rigoletto“ ir lietuvių liaudies dainų. Pajamų daugiau, kaip 100,000 markių.

Operos solistas Kipras Petrauskas. Peterburgas, XX a. 2 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuvių Koncertas Berlyne (1922, Kovo 4 d.). Trimitas (9 (79), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38688_6