1922 m. vasario 3 d. | B-vės „Drobė“ pranešimas visuomenei

„Drobės fabrikuose: Šančuose (Kaune), Kapėnuose ir Sleipuose Vėkšnių valsčiaus (Mažeikių apskr.) ir mūsų skyriuose <…> iš ūkininkų priimamos vilnos dėl jų išdirbimo ir pagaminamų verpalų“.

„Drobės fabrikuose: Šančuose (Kaune), Kapėnuose ir Sleipuose Vėkšnių valsčiaus (Mažeikių apskr.) ir mūsų skyriuose: Alytuje, Mariampolėje (Piliečių aikštė nr. 2), Namesty (Kudirkos gatvė Nr. 10) Pilviškiuose (Stoties gatvė, Masaičio namas), Vilkavišky (Turgavietė Nr. 5) Zapišky (Kuro kaime pas ūkininką Stasį Urbaitį) iš ūkininkų priimamos vilnos dėl jų išdirbimo ir pagaminamų verpalų.

Verpalai gaminami iš visokios rūšies vilnu ir visokio storumo gana preinamomis kainomis. Ūkininkai turinti vilnų klauskite pas mus ar mūsų skyriuose kainų už suverpimą. Vilnos išdirbimą ir verpiamą didžiausiomis paskutinio išradimo mašinomis. Darbą garantuoja nes yra atliekamas prityrusių specialistų. Parduodam didelėmis ir mažomis partijomis pirmos rūšies mūs fabrikų pagamintų kartoną.

Imantiems dideliems partijoms ir koperatyvams daroma nuolaida. Pastaba. Šiuomi pranešama visuomenei, kad B-vė „Drobė“, nieko bendra neturi su nuolat besiskelbiančia Audimo Korparacija. Už jos prižadėjimus mes nenešame atsakomybės.

Visokiose reikaluose kreipkitės į „Drobės“ fabrikų centrinę raštinę. B-vė „Drobė“, Šančių Didžioji g-vė Nr. 35. Kaunas. Telefonas 316“.

Kauno „Drobės“ administracijos pastatai, 1960 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. vasario 3 d., B-vės „Drobė“ pranešimas visuomenei, Lietuva (Nr. 28 (850)) p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64413_4