1922 m. vasario 7 d. | Lietuvos Vyriausybės nota Sov. Rusų Vyriausybei

Mūsų Užsienio Reikalų Ministeris prof. Jurgutis pasiuntė per mūsų Atstovą p. Baltrušaitį prof. Jurgutis Užsienio Reikalu Liaudies Komisarui Čičerinui šio turinio notą.

Taikos Sutarties nutarimų nevykdymas. Politiniai nusikaltėliai. Eksteritorialių teisių neigimas. Turtų negražinimas. Nepakenčiama mūsų atstovybės padėtis Maskvoj.

Mūsų Užsienio Reikalų Ministeris prof. Jurgutis pasiuntė per mūsų Atstovą p. Baltrušaitį prof. Jurgutis Užsienio Reikalu Liaudies Komisarui Čičerinui šio turinio notą:

„Lietuvos Vyriausybė per savo atstovą Maskvoj jau daug kartų kreipės į Sovietų Rusų valdžia žodžiais ir raštu dėl gausingų atsisakymų grąžinti teisėtai priklausančius Lietuvos Valstybei arba jos piliečiams turtu taip pat dėl pastebimo nepakankamo domės kreipimo ir net ignoruojančių santykių su Lietuvos piliečiais ir Lietuvos valdininkais Rusijoj jų reikalų ir teisių atžvilgiu. Tie Lietuvos valdžios protestai, deja, neturėjo jokių pasitenkinančių vaisių, nors Lietuvos valdžia iš savo pusės nuoširdžiai ir sąžiningai stengės vykdyti Taikos Sutarties priimtus nutarimus.

R.S.F. T. Respublikos valdžia iš savo pusės neparodė pakankamai energijos savo priimtų prievolių Lietuvos atžvilgiu vykdymui.

Neminėdami visų tų faktų, kuriais R.S. F. T. R. sulaužė duotus pažadus, Lietuvos Vyriausybė pasitenkinę vien kai kurių jų pažymėjimu.

Eidama taikos sutartis R. S. F. T. Respublikos pasižadėjo paleisti visus Lietuvos piliečius, o taip pat ontavusius, Lietuvos pilietybę nuo visos pabaudos priemonių, kurios jos buvo uždėtos už politinius ir disciplinarinius nusikaltimus. <…>

Jurgis Baltrušaitis Lietuvos atstovas Sovietų Rusijoje. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. vasario 7 d., Lietuvos Vyriausybės nota Sov. Rusų Vyriausybei, Lietuva (Nr. 31 (853)) p. 1-2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64416