1922 m. vasario 8 d. | Teatro Rūmai Kaune

Miesto Valdybos jau siūloma tam teatrui vieta – Gedimino ir Duonelaičio gatvių kertėje ties Karo Mokykla. Taip pat turima galvoj ir kita vieta – aikštė ties Karo Muzejum prie Duonelaičio gatvės.

Šio mėnesio 3 d. Meno Kūrėjų Draugijos rūmuose įvyko tos Draugijos Valdybos iniciatyva sudarytojo ir Kauno apskr. Viršininko jau įregistruotų „Tulpių Rūmų“ Fondo Komiteto posėdis, kuriame buvo peržiūrėti du to Komiteto statuto projektai: būtent anas jau Miesto Viršininko įregistruotas ir antras – Komiteto nario Kauno Miesto Burmistro J. Vileišio naujai patiektas. Po pamatinių ginčų, kuriuos ypač gyvai dalyvavo Komiteto nariai Dr. K. Grinius, Adv. p. Leonas, kan. J. Tūmas, prof. Šimkus, M. Sleževičius ir kiti – nutarta paruošti dar vienas Komiteto statuto projektas, kuris suderintų dviejų pirmųjų projektų mintį – Teatro Rūmų statymo idejiniais pamatais (aukų rinkimo keliu) su komerciniais to plano vykdymo būdais. Komitetas turėtų būti kiek pertvarkytas tuo būdu, kad jame būtų vietos ir akcininkams, kas labiau pritrauktų lietuvių bankus ir galėtų lengviau ir tikriau surinkti reikiamąjį kapitalą. Teatro Rūmai, kurie tarnaus lietuvių Operai ir Dramai, visų Komiteto narių manymu, privalėtų dar turėti salę koncertams, o taip pat ir salę parodoms. Pati teatro salė turėtų įtalpinti ne mažiau, kaip 1.500 žiūrėtojų. Šaliniai teatro rūmų frontonai galėtų būti išnaudoti gražioms didelėms krautuvėms. Miesto Valdybos jau siūloma tam teatrui vieta – Gedimino ir Duonelaičio gatvių kertėje ties Karo Mokykla. Taip pat turima galvoj ir kita vieta – aikštė ties Karo Muzejum prie Duonelaičio gatvės. Projektui sustatyti išrinkta Komisija iš Daktaro Griniaus, Prof. Šimkaus ir J. Vileišio. Tas naujas projektas privalo būti patiektas ligi kito Komiteto posėdžio, kuris nutarta sušaukti kitą penktadienį 8 val. vak. L. Meno Kūrėjų Draugijos bute.

Valstybės teatro salė su žiūrovais. Paryžiaus operos dainininkės Margaritos de Monsy atsisveikinimo spektaklis. Kaunas, 1926 m. kovo 28 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Teatro Rūmai Kaune“, Lietuva, nr. 32 (854), 1922 m. vasario mėn. 8 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64417&seqNr=3