1923 m. sausio 11 d. | Sukilimas Klaipėdos krašte

Rašant šiuos žodžius, sausio 11 dieną 12 val., dar nėra gauta žinių apie Klaipėdos miesto paėmimą. Prancūzai žada sukilėliams priešintis. Iki šiol susirėmimų su jais dar nebuvę. Klaipėdos jau ilgas laikas tęsiasi darbininkų streikas dėl nepakenčiamos jų padėties.

Sausio 10 dieną Klaipėdos krašte įvyko vietos gyventojų sukilimas. Vyriausias Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas pasiskelbė vyriausia krašto valdžia. Sukilimas eina obalsiu – šalyn „freištastas!“ Prisiglaudimas prie Lietuvos!

Gelbėjimo komitetas pavedė buvusios Direktorijos nariui Erdmanui Simonaičiui sudaryti naujų krašto Direktoriją.

Sukilimas vyksta sėkmingai. Sukilėliai be pasipriešinimo jau paėmė Pagiegius, Lauksargius, Šilutę ir apskritai visą pietinę krašto dalį. Gyventojai sukilėlius remia. Į jų eiles stoja vis naujų laisvanorių. Valdininkai ir tarnautojai pasižada naujai valdžiai ištikimai tarnauti. Policija taip pat palieka savo vietose, duodama ištikimybės pasižadėjimus.

Rašant šiuos žodžius, sausio 11 dieną 12 val., dar nėra gauta žinių apie Klaipėdos miesto paėmimą. Prancūzai žada sukilėliams priešintis. Iki šiol susirėmimų su jais dar nebuvę. Klaipėdos jau ilgas laikas tęsiasi darbininkų streikas dėl nepakenčiamos jų padėties. Darbininkų vadai pareiškę sukilėliams savo prielaukumą, nes jie matą savo padėties pagerinimą tik Klaipėdos krašto prisijungime prie Lietuvos. Sukilėliai turį pakankamai pajėgų prieš prancūzų pasipriešinimą paimti Klaipėdos miestą, bet vengią ginkluotų susirėmimų, nenorėdami bereikalingo kraujo praliejimo. Sukilėlių ūpas esąs labai pakilęs.

Klaipėdos sukilimo dalyviai. 1923 m. Vytauto Didžiojo universiteto fondai


Šaltinis: Sukilimas Klaipėdos krašte (1922, sausio 13 d.). Trimitas (122), p. 6-7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1923-Nr.122

Fotografijos prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/VDUB34976567