1923 m. sausio 17 d. | Kauno kinematografų savininkai

Galų gale (sekmadieny) sausio 14 d. lankytojams pritrūko kantrybės… baigiantis pirmam seansui publika pakėlė triukšmą. Į ekraną buvo mesta kiaušiniais.

Kauno kinematografų savininkai kelis kart laikraščiuose buvo perspėjami, kad pasirūpintų žiūrėtojams teikti ekranuose taisyklingą, nesuterštą barbarizmais, lietuvių kalbą, nes kitaip bus grieb[t]asi griežtų priemonių tokiems apsireiškimams pašalinti; bet visi tie perspėjimai buvo veltui. Galų gale (sekmadieny) sausio 14 d. lankytojams pritrūko kantrybės, kai po visų tų perspėjimų kinematografe „Triumfas“ pasirodė veikalas „D-ras Mabuze“, kurio paveikslų paaiškinimuose pavartota kalba buvo taip suteršta ir iškraipyta, kad iš skambios Lietuvių kalbos gavosi nesuprantamas, kaž-koks keistas, žargonas; ir sekmadieny baigiantis pirmam seansui publika pakėlė triukšmą. Į ekraną buvo mesta kiaušiniais. Atvykus kinematografo savininkui, kurs – taip pat pasirodė nemokąs lietuvių kalbos, publikos pareikalauta, kad ekranuose būtų rodoma gryna taisyklinga ir tik Lietuvių kalba, kad kino salėje visi, reikalingose vietose, parašai būtų pakeisti vien tik lietuvių kalba. Visus šiuos reikalavimus laike trijų dienų kino savininkas, akyvaizdoje publikos, kelių milicininkų ir III-čios nuovados viršininko, prižadėjo išpildyti.

Minėtų reikalavimų neišpildžius kinematografas „Triumfas“ publikos rūpesniu bus uždarytas. Išvengimui įvairių nesusipratimų, šiuos trūkumus teišpildo ir kiti kinematografai, būtent: „Oaza“, „Olimpas“ ir „Palasas“.

                                                                                                M.

Pastatas Laisvės alėjos ir S. Daukanto gatvės sankryžoje, kuriame anksčiau veikė kino teatras „Triumf“. Stanislovo Lukošiaus nuotrauka. 1975 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Lietuva, nr. 12 (1129), 1923 m. sausio mėn. 17 d., p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1923-Saus.17