1923 m. sausio 19 d. | Laisvamaniai pradėjo svarbų žygį

Užvakar, sausio 17 d., lietuviai laisvamaniai padarė pirmą žingsnį įvykinimui savo pleno, kaip paliuosuoti Lietuvą iš po klerikalizmo jungo.

Laisvamaniai pradėjo svarbų žygį

Laisvamanių Federacija šaukia lietuvius prie kovos su klerikalizmu.

Užvakar, sausio 17 d., lietuviai laisvamaniai padarė pirmą žingsnį įvykinimui savo pleno, kaip paliuosuoti Lietuvą iš po klerikalizmo jungo.

Tarp kitko, Laisvamanių Federacijos noru yra sukelti neišsibaigiantį fondą pinigų supirkimui ir siuntiniui Lietuvon  gerų laisvamaniškų knygų, kurios didžiausia gali prisidėti prie Lietuvos žmonių apšvietimo ir jų ištraukimo iš po kunigų globos.

Užvakar Laisvamanių Federacijos pirmoji kuopa turėjo dideles prakalbas Mildos Svetainėje. Kalbėjo Juozas Uktveris temoje, “Lietuva ir Rymas”, nurodinėdamas, koks didelis pavojus gręsia Lietuvai ir jos  nepriklausomybei iš pusės Rymo, kurs pataikauja Lenkijai.

Žmonės jautriai atsiliepė į kvietimą aukauti į laisvamanių neišsenkamą fondą pasiuntimui į Lietuvą laisvamaniškų raštų. Nes literaturos prakalbose buvo parduota ir aukų surinkta į laisvamanių fondą virš $30.00.

Prakalbos buvo iliustruotos paveikslais, kuriais žmones labai žingeidavo. Publika liko labai užganėdinta, nes turėjo ir laisvų minčių ir juoko iki valiai.

Laisvamaniai ketina rengti visą eilę tokių prakalbų ir nesustoti veikę kol ne neužplukdys visos Lietuvos laisvamaniškomis knygomis.

Sekančios panašios prakalbos bos žada įvykti šioj subatoj, Sausio 20 d., Malinausko Svetainėje, kampas 19-tos ir Halsted gatvių.

—Rep.

Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčia ir Kunigų seminarijos pastatai. Kaunas. 1919–1936 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Naujienos“, Naujienos, Nr.16, 1923 m. sausio 19 d., p. 5.

Prieiga internete: https://www.spauda.org/naujienos-archyvas-1923/