1923 m. sausio 26 d. | Poni Šleževičienė Washingtone

Sausio 19-tų Doma Šleževičienė, žmona visiems žinomo Mykolo Šleževičiaus, buvusio Lietuvos premiero, lankėsi Washingtone, kad įteikus poniai Prezidentienei Harding mažą dovanėlę nuo našlaičių esančių jos globoje.

Poni Šleževičienė Washingtone

Sausio 19-tų Doma Šleževičienė, žmona visiems žinomo Mykolo Šleževičiaus, buvusio Lietuvos premiero, lankėsi Washingtone, kad įteikus poniai Prezidentienei Harding mažą dovanėlę nuo našlaičių esančių jos globoje.

Iš Washingtono p. Šleževičienė grįš New Yorkan, kur pasitarus su įžymiais veikėjais, bus sudarytas maršrutas po visas didesnes lietuvių kolonijas Amerikoje, reikalais Lietuvos našlaičių prieglaudos.

Tame maršrute Chicago užims svarbiausią vietą, ir kada bus nustatytas maršrutas, p-ni, Š. susisieks su Chicagos Lietuvių Moterų Globos Komitetu, kurios jau taip daug yra pasidarbavusios tų našlaičių prieglaudai, ir su jomis veiks. Laikinas jos adresas yra šitoks: Mrs. Doma Šleževičienė, c/o Baltic States Bank, 294 Eight Ave., New York, N. Y.

Poni Šleževičienė yra žymi visuomenės veikėja, su aukštesniu mokslu. Gimnaziją baigė Kalugoje, o dentisterijos skyrių išėjo Kijevo Šv. Vladimiero Universitete. Nuo 1905 iki 1915 metų gyveno su savo vyru Vilniuje, dalyvaudama lietuvių judėjime, drauge su vyru. 1915 metais karas išvarė juos iš namų į Rusiją, kur ji viena atsidūrė vėl Kalugoje. Ten radosi daug nelaimingų lietuvių vaikučių našlaičių. Kad suteikus jiems šiokių tokią globą, p. Š. įėjo į Komitetą ir paėmė savo globon prieglaudą, kurioje darbavosi iki 1919 metų. Gruodžio mėnesį 1918 pp. Šleževičiai sugrįžo Lietuvon, kur Mykolas tapo pašauktas sutverti naujį Kabinetą, ir tapo jo pirmininku, Lietuvos premieru. Esant Mykolui Š. premieru, pradėjo grįžti Lietuvon lietuviai pabėgėliai iš Rusijos. Nesant prieglaudos, tie pabėgėliai pradėjo nešti p. Domai Š. našlaičius vaikus, daugiausia žuvusių kareivių vaikus. Ta aplinkybė nurodė reikalą sutverti tiems nelaimingiems našlaičiams prieglaudą Kaune, ir pradžioje gegužės 1919 m., tapo suorganizuotas “Lietuvių Moterų Globos Komitetas”, kuriame p. Š. tapo paskirta pirmininke, eidama tas pareigas iki šiam laikui.

Touse pat 1919 metuose p. Š. dalyvavo suorganizavime “Kareivių Prietelių Draugijos”, kur pirmus metus pirmininkavo. 1920 m., kada lenkai įsbriovė ir užėmė Vilnių, Lietuvos Moterų Globos Komiteto iniciatyva tapo suorganizuotas “Lietuvos Moterų Komitetas” Tėvynei Ginti”, kuriame p. Stulginskienė tapo paskirta pirmininke, o p. Šleževičienė vice-pirmininke. Ta draugija, veikdama draug su “Vyriausiu Gynimo Komitetu” rinko dovanas ir jomis aprūpino kareivius fronte. P. Šleževičienė su p-le Grigaityte veikė Žaislių rajono fronte. Bet užsibaigus mūšiams, tas Komitetas rupinos reikalais kareivių, ir surinktas dovanas jiems išdalino.

Kas dabar yra veikiama Lietuvių Moterų Globos Komiteto, kaip vedama yra prieglauda, ir kitus dalykus turėsime progos sužinoti iš pačios p. Šleževičienės, kada ji atvyks Chicagon. Čia pasitikima, kad Chicagos skyrius Lietuvos Moterų Globos Komiteto, surengs eilę susirinkimų.. Be to, Lithuanian American Cbamber of Commerce nutarė, pasitarus su Chicagos Lietuvių Moterų Globos Komitetu, surengti p. Domai Šleževičienei vakarienę kokiame gerame viešbuty vidurmiesty.

Taškas.

Vaikų prieglauda Kaune, globojama Lietuvių moterų globos komiteto. 1920-1921 m.


Šaltinis: „Naujienos“, Naujienos, Nr.22, 1923 m. sausio 26 d., p.3

Prieiga internete: https://www.spauda.org/naujienos-archyvas-1923/

Fotografijos prieiga internete: http://elibrary.mab.lt/bitstream/handle/1/29734/418635p7r.jpg?sequence=14&isAllowed=y