1923 m. sausio 28 d. | Klaipėdos krašto atstovas Kaune

Sekmadienį, sausio 28 d. 11 val. traukiniu iš Klaipėdos atvyko Kaunan Vyr. Maž. Lietuvos Gelbėjimo Komiteto atstovas gerb. Jonas Vanagaitis – Klaipėdos vadavimo karžygys. Stotyje jį sutiko įvairių mūsų organizacijų atstovų būrelis, kurių vardu gerb. St. Šilingas pasveikino taip brangų svečią.

Sekmadienį, sausio 28 d. 11 val. traukiniu iš Klaipėdos atvyko Kaunan Vyr. Maž. Lietuvos Gelbėjimo Komiteto atstovas gerb. Jonas Vanagaitis – Klaipėdos vadavimo karžygys. Stotyje jį sutiko įvairių mūsų organizacijų atstovų būrelis, kurių vardu gerb. St. Šilingas pasveikino taip brangų svečią.

Jau kaip žinome, Maž. Lietuvos Seimas sausio 19 d. Šilutėje priėmė deklaraciją, kurioje pareiškė, kad Kalipėdos kraštas, kaipo lietuvių tautos nuo amžių gyvenamas, prisijungia prie savo močiutės Didžiosios Lietuvos į vieną Lietuvos Respubliką. Taigi gerb. J. Vanagaitis ir yra to krašto guventojų atstovas.

Gerb. J. Vanagaitis tą pačią dieną lankėsi Karo Muzėjuj, o vakare V. Operoje „Traviatoje“; kaip vienur, taip ir kitur, karštai buvo žmonių minios sutiktas ir sveikinamas.

<…>

Atvirukas. Klaipėda. Buv. Fridricho Vilhelmo gatvės vaizdas. Atviruką išleido Jono Anso Kunkio knygynas XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Klaipėdos krašto atstovas Kaune (1923, vasario 1 d.). Trimitas (125), p. 4-5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1923-Nr.125