1923 m. vasario 2 d. | Valstybinės technikos chemijos Laboratorijos pašventimas

Kunigas apšlakstė visas Laboratorijos ubikacijas ir paties Direktoriaus būtą. Kiek čia šviesos, švaros, planingumo ir tikslumo! Tai inž.. Navicko projektai ir darbas. Visai kas kita, kai trobesis statomas žinomam tikslui!

Vasario 2 d. per Graudulinių šventę įvyko oficialus atidarymas Valstybinės technikos chimijos Laboratorijos Kęstučio g. Nr. 17 naujai pastatytame name. Susirinko: Laboratorijos Direktorius prof. Juodakis, prof. Čepinskas, min.-pirm. Galvanauskas, min. Tamoševičius, kontr. Zubrickas, min. Karoblis, min. Petrulis, buv. min. Dobkevičius, dr. Kaveckas, prov. Krasauskas, burm. Vileišis, inž.-chim. Ginalskis, stat. Inž. Novickis, mat. ir saik. dir. Lapinas, vokietis chimikas C. Ir kiti Laboratorijos bendradarbiai ir tarnautojai.

Įstaigos pašvęsti pakviestasis kan. J. Tumas prakalbėjo šitaip:

                            Ekscelencijos! Mokslo Vyrai!

Katalikų Bažnyčios vardu man tenka palaiminti ši grynojo mokslo įstaiga ir man malonu, kad čia nesirado tos priešingybės, kuri tariama esanti tarp mokslo ir religijos. Būdavo tariama, grynasis gamtos mokslas griežtai naikinąs bet kurią apreikštąją religiją. Aš gi sakau, ir mano Religija, kurią atstovauju, sako, tarp Gamtos mokslo ir Religijos esama kažinko bendra, juodu kartais vienas kitą papildo ir mes, štai, ko ne tos pat kategorijos žmonės: aš esu kunigas-skelbėjas gatavai apreikštosios Teisybės, Jus chimikai ir k. t., esate tos pat Teisybės „kunigai“, nes patys ją atrandate skelbtiną. Tik ta Teisybė labai komplikuota, apreiškimų gi formulavimas prastutėlaitis. Del ko Krikščionių Religija taip mėgsta archaiologiją, kuri padeda iš daug ko išsipainioti; delto taip mėgsta ir kitus mokslus, kurie paberia daugiau žinių ir leidžia pačiam dogmatui „istoriškai plėtotis“, būti gyvam. Vieni Rytiečiai dogmatą testabilizuoja ir sustingusiu laiko. Tai ir miela Bažnyčiai laiminti – Mokslininkų darbai.

Kunigas apšlakstė visas Laboratorijos ubikacijas ir paties Direktoriaus būtą. Kiek čia šviesos, švaros, planingumo ir tikslumo! Tai inž.. Navicko projektai ir darbas. Visai kas kita, kai trobesis statomas žinomam tikslui!

Čia pat Direktorius prof. Juodakis apsakė, kam ir kaip padedant išdygo šis specialiojo paskyrimo namas ir Valstybinės (ne Universiteto) Laboratorijos rolę. Ir dar neįtaisyta, o jau turėjusi 340 analizų padaryti: ištirti anglis, torfus, tepalus, riebalus, skysčių, valgomuosius ir geriamuosius produktus: net kelioliką metalinių analizių, kas ypatingai stebėtinai. […]

Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos ir chemijos instituto rūmai, pastatyti 1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Valstybinės technikos chemijos Laboratorijos pašventimas“, Krašto balsas, nr. 30, 1923 m. vasario mėn. 7 d., p. 1.

Prieiga internete: epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000492583-1923-Vas.7