1917 m. gruodžio 4 d. | Jonas Jablonskis | Dabar jau Lietuvos Nepriklausomybė tegali būti vienintelis darbo ir kovos obalsis kiekvienam lietuviui

Didžioji Lietuva, remdamasi Lietuvos reikalais ir visuotiniu lietuvių siekimu, žodį pasakė. Jinai tarė: Laisvam Lietuvos ūgiui reikalinga yra sudaryti iš jos nepriklausoma, demokratingai sutvarkyta valstybė. Didžioji Lietuva pavedė savo išrinktajai ir visų pritariamai Lietuvos Tarybai išvaduoti Lietuvą, iškovoti jai laisvę.

Dabar jau Lietuvos Nepriklausomybė tegali būti vienintelis darbo ir kovos obalsis kiekvienam lietuviui. Rusijos lietuviai, penkių partijų sutarimu, Didžiosios Lietuvos obalsį pakele ir eina jai talkon. Lapkričio mėn. 18 d. Voroneže Rusijos Lietuviu atstovai sudarė Lietuvių Vyriausiąją Tarybą Rusijoj ir, pavesdami jai vadovavimą Rusijos lietuvių politikos gyvenimui, pasakė: Lietuviams žengiant prie nepriklausomos demokratinės Lietuvos respublikos, Lietuvių Vyriausiosios Tarybos Rusijoj didysis darbų tikslas yra nepriklausomos Lietuvos Valstybės atnaujinimas.

[Voroneže 1917.12.04 išleistas J. Jablonskio redaguojamas leidinys „Pranešimai Lietuvių Vyriausios Tarybos Rusijoje]

Šaltininis: „Pranešimai Lietuvių Vyriausios Tarybos Rusijoje“, Nr. 1, 1917 m. lapkričio 4 d.

http://www.epaveldas.lt/