1919 m. lapkričio 29 d. | Mūsų Karžygiui Triukšminga Ovacija Vilkolaky

Dailininkų klube Vilkolaky švelniems žygiams ir grakščiam rymasčiui prisirinko daug svečių. Buvo civilės ir karo Valdžios augščiausieji atstovai ir visų misijų atstovai. Buvo atsilankęs ir Ežerėnų ir Radviliškio karžygis, bolševikų vokiečių – bermontininkų sugniužintojas, pulkininkas leitenantas Ladyga.

– Mūsų Karžygiui Triukšminga Ovacija Vilkolaky. Lapkričio 29 dieną Dailininkų klube Vilkolaky švelniems žygiams ir grakščiam rymasčiui prisirinko daug svečių. Buvo civilės ir karo Valdžios augščiausieji atstovai ir visų misijų atstovai.

Buvo atsilankęs ir Ežerėnų ir Radviliškio karžygis, bolševikų vokiečių – bermontininkų sugniužintojas, pulkininkas leitenantas Ladyga.

Mūsų armijos karininkai ir publika sutiko jį smarkiu delnų plojimu ir kėlė triukšmingų ovacijų, Karžygį sveikino Ministeris Pirmininkas, ką tik grįžęs iš užsienio Martynas Yčas ir santarvės Misijų atstovas, sveikino Vilkolakio dailininkai, pažįstami ir nepažįstami. Esame girdėję, kad narsusai Karžygis šiomis dienomis grįžta atgal į  frontą.

Pats Vilkolakio vakaras ėjo ryškaus ūpo nešamas. Koncertinę dalį įdomiai atliko artisto A. Sutkaus trupės artistai ir jauna smuikininkė G. Matulaitytė, jau ne kartą griežusi iškilminguose vakarėliuose ir visur malonia sutikta mūsų publikos.


Aprašoma šventė, kurios metu pagerbiamas „karžygis“ – Lietuvos kariuomenės kovoms su bolševikais išstumiant juos iš Lietuvos teritorijos, užimant Uteną ir Zarasus, o vėliau kovoms prie Radviliškio su bermontininkais vadovavęs pulkininkas leitenantas (vėliau generolas) Kazys Ladyga.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Šventės „kaltininkas“ Kazys Ladyga. Fotografija iš LCVA, P-20158


Šaltinis: Lietuva, Kauno kronika, 1919 12 02, Nr.260, p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65057