1918 m. birželio 22 d. | Juozas Tallat-Kelpša | Muzikos mokyklos reikalu

Lietuva yra jau paskelbta esanti atskira nepriklausoma valstybė. Tat ji jau artimiausioje ateityje privalės turėti visas tas įstaigas, kurios yra reikalingos krašto kultūros pilnybei. Vienas svarbiausiųjų kultūros dalykų – muzikos meno plėtojimas

Lietuva yra jau paskelbta esanti atskira nepriklausoma valstybė. Tat ji jau artimiausioje ateityje privalės turėti visas tas įstaigas, kurios yra reikalingos krašto kultūros pilnybei. Vienas svarbiausiųjų kultūros dalykų – muzikos meno plėtojimas.

Tasai gi plėtojimas tegalės normaliai ir sėkmingai vystytis tiktai tuomet, kai valstybė įsikurs tos meno dailės židinį, kuris spies aplink save krašto muzikalines jėgas ir jas tinkama lietuvių meno dvasia auklės. Tokiuo židiniu tegali būti valstybės palaikoma, rimtai pastatyta muzikos mokykla, kuri ilgainiui pavirstų tautine konservatorija.

Tokia muzikos mokykla, savųjų muzikų vedama, ruoštų žmones, kurie rinktų tautines mūsų melodijas ir surinkę, melodijų pamatais kultūrintų tautinį muzikos meną.

Konkrečiai imant, tokia muzikos mokykla rengtų vargonininkus, chro vedėjus, dainininkus-solistus, orkestro muzikontus ir muzikos mokytojus mokykloms.

Visi šie specialistai jau ir pirma buvo Lietuvai reikalingi. Ką tad ir bekalbėti, kaip jie bus reikalingi savoje valstybėje, kada lietuvių tauta turės prilygti visoms kitoms kultūrinėms laisvoms tautoms.

Vargonininkai ir chorvedžiai turi didžiausios įtakos liaudies muzikai, nes jie arčiausiai su liaudimi šioje srityje susiduria. Dainininkai solistai ir orkestro muzikontai pagreitintų mūsų tautinės operos atsiradimą, O svarbumą tinkamo muzikalinio liaudies  mokytojų ir muzikos mokytojų vidurinėse mokyklose išsilavinimo jau seniai yra supratusios visos kultūringosios Europos šalys.

Muzikos mokykoj turės būti šios klasės: 1) vargonai, 2) dainavimas-solo. 3) fartepionas, 4) smuikas, 5) kompozicijos teorija, 6) violenčelė, 7 ) variniai ir 8) mediniai instrumentai. Pirmosios penkios klasės turėtų būti jau iš pat pradžios.

Be šių klasių turėtų būti mokoma ( visiems privalomai) šių dalykų: 1) Elementarinės muzikos teorijos, 2) Solfedžio ir dainavimo teorijos, 3) Harmonijos, 4) Bažnytinio giedojimo, 5) Instrumencijos, 6) Muzikos istorijos, 7) Aistetikos (pirmųjų keturių – tuoj atidarius mokyklą).

Tokią mokyklą ir turime įkurti Vilniaus sostinėje ir jos įkūrimui reikia prašytis ir tikėtis iš Aukštosios Lietuvos tarybos moralinės paramos ir materialinės pašalpos.

Prof. Naujalis, prof. kun. Brazis, art. K. Petrauskas – plačiai žinomi muzikai; jie būtų svarbesniųjų klasių vedėjai ir jais visuomenė tikrai pasitikėtų.

 

J. Tallat-Kelpša.


Šaltinis: Tallat-Kelpša, J (1918, Birželio 22). Muzikos mokyklos reikalu. Lietuvos aidas 70 (118), p. 2. [žiūrėta 2018-06-11] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66476&seqNr=2