1919 m. birželio 10 d. | Baltarusių pasiūlymai

Šiuo momentu gudų nepriklausomybė neturi realio pamato; bet mūsų politikos interese yra sudarymas gudų valstybės.

[Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo svarstomi baltarusių pasiūlymai ir kelių įstatymų projektai, protokolas]

(1919 m. birželio 10 d.)

Baltarusių pageidaujamos sienos siektų ligi Varėnos ir prieitų net ligi Vokietijos; pinigai kariuomenei gauti manoma iš Vokietijos; bendrai imant, gudų veikėjai, dariusieji pasiūlymus, išrodo įrankiai svetimų valstybių.

P[onas] Šaulys nemano tačiau, kad gudus visiškai reikėtų nuo savęs nustumti ir duot tuo pačiu išnaudoti juos kitiems. Negali bet gi kalbos būti apie bendrą darbą užsieny.

Šiuo momentu gudų nepriklausomybė neturi realio pamato; bet mūsų politikos interese yra sudarymas gudų valstybės.

Gudų armijos sudarymas, P[ono] Šaulio nuomone, tai fikcija, norima sudaryti rusų kariuomenė, kuri padėtų Rusijai susisiekti su Vokietija.

P[onas] Šaulys reiškia nuomonę, kad nereikėtų pozityviai atsakyti dėl jų Nepriklausomos Valstybės išgavimo, negatyviai gi – į kariuomenės sudarymo klausimą.

P[onas] Vileišis siūlo tartis su gudais tik iš anksto pareikalavus iš jų pripažinimo mūsų apsibrėžtos teritorijos. […]


Šaltinis: Ministerių Kabineto posėdžio… protokolas (1919 m. birželio 10 d.). Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai, t. 1, sudarė Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018, p. 386-387.

Iliustracijos prieiga internete: Što treba wiedać koždamu biełarusu? Wilnia: Wydawiectwo W. Łastouskaho, 1918, p. 3. https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004340073?exId=459694&seqNr=7