1919 m. birželio 18 d. | Pasmerkta savivalė Panevėžyje

Ministerių Kabinetas nutarė patraukti tieson visus Panevėžio atsitikimuose nusikaltusius asmenis ir tam reikalui pavesti teismo įstaigoms tuojau pradėti tardymą.

Ministerių Kabinetas nutarė, kad Panevėžio Miesto Komendantas ir Milicijos Viršininkas turi būti nuo savo vietų prašalinti ir negali būti daugiau skiriami administracijos pareigoms eiti.

1) Komendantas Fricas Puzer v[on] Milleris už tai, kad reikalingu metu nesiėmė užtenkamų priemonių netvarkai pašalinti ir už paliepimą milicijai, duoti š. m. birželio mėn. 3 d., dėl raudonarmiečių lavonų perkėlimo iš turgavietės į kapus.

2) Panevėžio Miesto Milicijos Viršininkas Liukianskis už tai, kad vykdindamas birželio 3 d. komendanto įsakymą dėl raudonarmiečių lavonų perkėlimo iš turgavietės į kapus, jis leido kištis pašaliniems asmenims, pasibjaurėtinais būdais užgaulioti priverstus dirbti žydus ir atiminėti iš jų avalinių ir kitus daiktus.

Ministerių Kabinetas nutarė patraukti tieson visus Panevėžio atsitikimuose nusikaltusius asmenis ir tam reikalui pavesti teismo įstaigoms tuojau pradėti tardymą. […]

Ministerių Kabinetas nutarė leisti Darbo ir Socialės Apsaugos Ministerijai dvidešimt penkių tūkstančių auksinų kreditą suteikimui pašalpos Panevėžio miesto gyventojams, nukentėjusiems dėl įvykusių mieste žudymų ir plėšimų, pasitraukus iš jo bolševikams. […]

Ministeris Pirmininkas nurodo, kad mūsų kariuomenės dalis vietomis neskiria socialistų nuo komunistų, pažymėdamas, kad yra atsitikimų, kada socialistai yra suimami kaipo prieš valstybiniai nusistatę asmenys. Praneša, kad jis prašys Vyriausio[jo] Karo Vado išleisti tam tikrą įsakymą tokiems nesusipratimams pašalinti.

[Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame buvo pristatytas tardymo komisijos pranešimas apie antisemitizmo apraiškas Panevėžyje, protokolas]

Panevėžio turgaus aikštė. A. Patamsio nuotrauka. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos fondai


Šaltinis: Ministerių Kabineto posėdžio… protokolas (1919 m. birželio 18 d.). Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai, t. 1, sudarė Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018, p. 396-398.

Iliustracijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/PAVB/C190000366305