1919 m. birželio 20 d. | Įstatymas kariškiams žeme aprūpinti

Kariškiai, Lietuvos piliečiai, bežemiai ir mažažemiai, kurie savo noru arba Lietuvos Vyriausybės šaukiami, stoja Lietuvos kariuomenėn gintų Lietuvos nepriklausomybės ir, gindami ją nuo priešininkų, nebuvo teismo baudžiami ir ištikimai ištarnavo kariuomenėje ligo karo pabaigos ir demobilizacijos, turi pirmenybę prieš visus kitus gauti žemės iš Valstybės.

 1. Kariškiai, Lietuvos piliečiai, bežemiai ir mažažemiai, kurie savo noru arba Lietuvos Vyriausybės šaukiami, stoja Lietuvos kariuomenėn gintų Lietuvos nepriklausomybės ir, gindami ją nuo priešininkų, nebuvo teismo baudžiami ir ištikimai ištarnavo kariuomenėje ligo karo pabaigos ir demobilizacijos, turi pirmenybę prieš visus kitus gauti žemės iš Valstybės.

Pastaba: Tie kariškiai, kurie ištikimai kariuomenėje yra tarnavę ir del sužeidimo arba nustojimo sveikatos yra iš josios visai paleisti, gali žemės gauti šiais metais.

 1. Nurodytoji pirmajame šio įstatymo straipsnyje kariškių teisė mirus jiems karo lauke arba kitur, einant savo pareigas, pereina vaikams, o jų nėsant tėvams. […]
 2. Vienam kariškiui duodama žemės tokia sąlyga, kad jo nuosavybėje būtų išviso ir tai prie daikto:
 3. a) 1-os rūšies nuo 8–12 deš.
 4. b) 2-os ,, ,,   12–16  ,,
 5. c) 3-os ,, ,,   16–20  ,, […]
 6. Gautoji žemė negali būti kitam perduota ar kitokiu būdu perleista be Vyriausybės sutikimo. Tokiais atsitikimais Vyriausybė turi teisės atgal atsiimti žemę, atlygindama triobėsių pastatymo ir padarytųjų žemės pagerinimų išlaidas.
 7. Išnuomoti leidžiama tik Vyriausybės žinia šiais atsitikimais:
 8. a) mirus šeimynos galvai ar jam ilgiau susirgus ir esant dar nesuaugusiems vaikams,
 9. b) pašaukus šeimynos galvą į kariuomenę ar rinkimų keliu, einant jam visuomenės arba Valstybės pareigas, del kurių pačiam negalima ūkininkauti,
 10. c) prireikus del svarbių priežasčių šeimynos galvai ilgesniam laikui atsitraukti iš ūkio.

A. SMETONA

Valstybės Prezidentas.

M. SLEŽEVIČIUS

Ministeris Pirmininkas.

„Įstatymas kariškiams žeme aprūpinti“. 1919 m. birželio 20 d. Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondai


Šaltinis: Įstatymas kariškiams žeme aprūpinti (1919, Birželio 20). [žiūrėta 2019-05-24]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/KVB/C130000488734?exId=232908&seqNr=1;

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/KVB/C130000488734?exId=232908&seqNr=2