(1874–1944 m.) | Lietuvos Tarybos narys ir jos pirmininkas, leidėjas, redaktorius, teisininkas.

1914–1918 m. buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto pirmasis vicepirmininkas, pirmininkas. 1917 m. rugsėjo 18-22 d. dalyvavo Vilniaus konferencijoje, kur išrenkamas Lietuvos Tarybos, vėliau Valstybės tarybos pirmininku, o 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. 1917 m. įsteigė laikraštį „Lietuvos Aidas“, buvo jo leidėjas ir atsakingasis redaktorius.

1919 m. balandžio 4 d. Lietuvos Valstybės Taryba išrenka A. Smetoną pirmuoju Lietuvos valstybės prezidentu. 1920–1924 m. A. Smetona atliko Lietuvių tautos pažangios partijos vadovo pareigas. Įdomi detalė, kad 1923 m. lapkričio mėn. buvo tuometės valdžios kelias dienas kalintas už Augustino Voldemaro straipsnio publikavimą redaguojamame „Vairo“ numeryje. Be straipsnių rašymo periodiniuose leidiniuose, 1923–1927 m. Lietuvos universitete dėstė lietuvių kalbos stilistiką, senovės filosofiją, etiką.

1924 m. kūrė ir pirmininkavo Lietuvių tautininkų sąjungai. 1926 m. gruodžio 17 d. signataras tapo vienas iš karinio valstybinio perversmo organizatorių, po kurio išrenkamas autoritario rezimo Prezidentu. Tuometės valdžios oficiozo „Lietuvos aido“ leidėjas ir atsakingasis redaktorius. Tautos vadu išliko iki 1940 birželio 15 d., kai pasitraukė į Vokietiją.

Svarbios datos

 •  1874 m. rugpjūčio 10 d. gimė Ukmergės apskrityje, Taujėnų valsčiuje.
 • 1888 m. baigė Taujėnų pradinė mokyklą.
 • 1893 m. baigė Palangos progimnaziją.
 • 1897 m. baigė Peterburgo gimnaziją.
 • 1902 m. pabaigė Peterburgo universiteto teisės fakultetą.
 • 1905 m. gruodžio 4–5 d. Didžiajame Vilniaus Seime dalyvavo kaip Lietuvos demokratų partijos atstovas.
 • 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis, Lietuvos Tarybos pirmininkas.
 • 1918 m. vasario 16 d. pasirašo Lietuvos Nepriklausomybės aktą.
 • 1919 m. balandžio 4 d. Lietuvos Valstybės Tarybos išrenkamas pirmuoju Lietuvos valstybės prezidentu.
 • 1923–1927 m. Lietuvos universiteto dėstytojas.
 • 1924–1940 m. ėjo Tarptautinio banko valdybos vicepirmininko pareigas.
 • 1927–1940 m. Lietuvos valstybės prezidentas (autoritarinio režimo laikotarpiu).
 • 1932 m. A. Smetonai suteiktas VDU filosofijos garbės daktaro laipsnis.
 • 1940 m. birželio 15 d. sovietų valdžiai periimant valdžią Lietuvoje, išvyksta į Vokietiją, vėliau į Šveicariją ir JAV.
 • 1944 m. sausio 9 d. netikėtai žuvo gaisro metu Klivlendo mieste (JAV).