1919 m. gruodžio 19 d. | Lietuvių demonstracija Bostone

„Dėdė Samas yra mūsų vienatinė viltis,“ sako vienas pliakatas; kitas turi užrašą: „80.000 lietuvių gimimo vyrų kovojo prieš kaizerizmą Amerikos armijoje;“ kiti toki: Mes esame ištikimi Amerikiečiai ir todėl tai neapkenčiame lenkų, bolševikų ir vokiečių Lietuvos engėjų“.

DIDELĖ LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA

Dvidešimts viens tūkstantis Amerikos piliečių lietuvių gimimo, ir septynių Massachussetts‘o miestų ir miestelių su paroda nuėjo South Bostone į Valstijos namą ir iš ten į Massmitingą po pietų 6-ą d. gruodžio.

Demonstracija buvo surengta tikslu išreikšti prašymą, kad Suvienytos Valstijos pripažintų Lietuvos neprigulmybę, kad talkininkai priverstų evakuoti tas Lietuvos žemių dalis, kurias okupuoja lenkų armijos, vokiečiai ir bolševikai ir sustabdyti daugskaitlinius žudymus bei plėšimus po buvusia Belgijos rykšte, gen. von Eberhardt‘u. Parodoje dalyvavo šimtai paleistų iš armijos kareivių Suvienytų Valstijų ir Lietuvos uniformose, septyni tūkstančiai vaikų ir tūkstančiai moterų bei vyrų. Maršuotojų eiles buvo 12.000 iš paties So.Bostono ir 600 Cambridge‘o. Kiti suplaukė vyriausia iš Lynn, Lawrence, Brocktono, East Bostono, Norood‘o ir Newton‘o.

Daugelis paskelbimų, vyriausia moterų nešamų, reiškė, kad lietuvių viltys neprigulmybei daugiausia į Ameriką atremtos.

„Dėdė Samas yra mūsų vienatinė viltis,“ sako vienas pliakatas; kitas turi užrašą: „80.000 lietuvių gimimo vyrų kovojo prieš kaizerizmą Amerikos armijoje;“ kiti toki: Mes esame ištikimi Amerikiečiai ir todėl tai neapkenčiame lenkų, bolševikų ir vokiečių Lietuvos engėjų“; 155.000 nekaltų vaikų badauja Lietuvoje,“ Mes norime, kad Dėdė Sam‘as pripažintų Lietuvos neprigulmybę“; 20.000 nekaltų lietuvių ir žydų tapo nužudyta viena diena Vilniuje.“ Boston Morning Globe, Boston Post 6 d. gruod.

Masačusetso valstijos rūmai („Valstijos namas“). 1920 m.


Šaltinis: „Didelė lietuvių demonstracija“, Žvaigždė, nr. 51, 1919 m. gruodžio 19 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004110949?exId=16973&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Americana_1920_Massachusetts_-_State_Capitol.jpg