1919 m. lapkričio 14 d. | Keliavimas iš Amerikos į Lietuvą

Važiavimas į Lietuvą yra leistinas visiems Amerikos piliečiams ir nepiliečiams turintiems svarbius komercijalius arba privačius reikalus. Lietuviai, Suvienytų Valstijų piliečiai, pirm išvažiavimo turi gauti pasportą nuo Amerikos Valdžios.

Pasportai ir keliavimas in Lietuvą.

PRANEŠIMAS IŠ WASHINGTONO.

Važiavimas į Lietuvą yra leistinas visiems Amerikos piliečiams ir nepiliečiams turintiems svarbius komercijalius arba privačius reikalus.

Lietuviai, Suvienytų Valstijų piliečiai, pirm išvažiavimo turi gauti pasportą nuo Amerikos Valdžios. […]

Jeigu su aplikantu ketina keliauti pati arba mažamečiai vaikai, tai atskiro pasporto nereikia, bet jų fotografijos lygiai kaip ir pačio aplikanto turi būti priduotos su aplikacija.

Ant visų aplikacijų turi būti aiškiai pažymėta, kad pasportas yra imamas į Lietuvą, Lithuania, taipgi tos šalys turi būti pažymėtos per kurias yra manoma važiuoti.

Gavus pasportą jis pirmiausia turi būti pasiųstas Registruotam laiške, į Lietuvių Egzekutyvį Komitetą Washingtone, (Lithuanian Executive Committee, 703-15th Str. N. W. Washington. D. C.), dėl užvizavimo. Pasportui pargrįžus iš Washingtono, jis turi būti pasiųstas arba nuneštas, geriausia ypatiškai nunešti, pas visus konsulus, pro kurių šalį yra manoma važiuoti ir kurių šalių vardai yra suminėti ant pasporto. Turint visų konsulų užvizavimą, pasportas tinka kelionei. […]

Grįžusio iš Amerikos kanklių meistro Stasio Rudžio pasas, išduotas Krekenavos valsčiaus valdybos. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Pasportai ir keliavimas in Lietuvą“, Žvaigždė, nr. 46, 1919 m. lapkričio 14 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004110949?exId=16979&seqNr=2