1919 m. liepos 12 d. | Vyriausybė priversta ieškoti vidaus paskolos

Vidaus paskola yra tuo geresnė, negu užsienių, kad šalyje neantplusta daugiau pinigų iš svetur ir todel pinigai neina pigyn, o pertat gyvenimas brangyn.

PIRMOJI VALSTYBĖS VIDAUS PASKOLA

[…] Tokios didelės ir tokios turtingos valstybės, kaip Prancuzija, kaip Anglija, kaip Amerika, neužteko karui savo lėšų ir turėjo skolintis. Tuo labiau nenuostabu, kad ir Lietuva, būdama taip sunkiame padėjime, negali apsieiti nesiskolinusi. Todel Vyriausybė yra priversta ieškoti paskolos.

Skolintis pinigų galima arba svečiose šalyse, arba pas save namie, pas savo šalies piliečius, kitaip sakant, galima daryti arba užsienių, arba vidaus paskolą. Vidaus paskola yra tuo geresnė, negu užsienių, kad šalyje neantplusta daugiau pinigų iš svetur ir todel pinigai neina pigyn, o pertat gyvenimas brangyn; kad už pasiskolintus pinigus mokamieji procentai nėra išvežami svetur, o yra išmokami savo pačios šalies piliečiams, ir delto šalies turtas nėra mažinamas, tik dar didinamas.

Tad Vyriausybė leidžia pirmąją vidaus paskolą 30,000,000 (trisdešimts milijonų) markių (auksinų) trumpam laikui po 4 ½ procentų. […]

Piliečiai, mūsų jaunieji vyrai stovi fronte su ginklu rankoje ir perka Tėvynės laisvę savo krauju ir savo gyvybe. Mūsų visų, vis tiek, ar kas kalba lietuviškai, ar lenkiškai, ar žydiškai, ar gudiškai, yra šventa pareiga, jei jau ne ginklu, tai bent savo turtu lemti valstybės kurimą ir jos nepriklausomybės gynimą.

Piliečiai, remkite Tėvynės laisvę! Pirkite Valstybės vidaus paskolos bonus.

Pirmoji Valstybės vidaus paskola. 1919 m. liepos 12 d. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka


Šaltinis: „Laikinosios Vyriausybės Žinios“, nr. 9, 1919 m. liepos 26 d., p. 2-3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25233&seqNr=2; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25233&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001917327?exId=222624&seqNr=1