1919 m. liepos 8 d. | Vien už komunistinius įsitikinimus bausti negalima

Traukiami atsakomybėn turi būti tie žmonės, kurie, kad ir nebuvo komunistais, bet aktyviai dalyvavo tarybose ir varė priešvalstybinį darbą. Lygiai taip pat turėtų būti baudžiami raudonarmiečiai.

Teisingumo Ministeris L. Noreika. Traukiami atsakomybėn turi būti tie žmonės, kurie, kad ir nebuvo komunistais, bet aktyviai dalyvavo tarybose ir varė priešvalstybinį darbą. Lygiai taip pat turėtų būti baudžiami raudonarmiečiai. Tie gi, kurie dirbo kaipo bolševikai anapus fronto ir jokiu ypatingu veiklumu nepasižymėjo, neturėtų būti baudžiami. Vien už komunistinius įsitikinimus ir priklausomybę prie komunistų partijos bausti negalima – galima būtų tik juos internuoti. […]

Vidaus Reikalų Ministeris P. Leonas. Sutalpinti į koncentracinius lagerius visus, kurie priklausė prie komunistų partijos, negalima, reikia izoliuoti tik tuos, kurie pasižymėjo savo veiklumu. Tie, kurie dirbo šiapus fronto linijos kaipo bolševikai dar neužėjus bolševikams, turėtų būti baudžiami tinkamais Baudžiamojo Kodekso straipsniais. Lygiai kaip ir tie, kurie ėmėsi vadovaujamos rolės bolševikams užėjus.

Finansų Ministeris J. Vileišis nurodo, kad dar nėra tvirtai nustatytų Lietuvos teritorijos sienų, mes negalime gyventojų bausti už nusikaltimus prieš mūsų Valstybę tose teritorijose kur faktinai nėra mūsų valdžios.

[Ministrų Kabineto komisijos posėdžio, kuriame buvo svarstomas Kabineto 1919 m. gegužės 8 d. išreikštas požiūris į komunistus, protokolas]

Vinco Mickevičiaus-Kapsuko biustas Valstybinio istorijos muziejaus sodelyje priešais Pramoninės statybos projektavimo instituto rūmus. Autorius Stanislovas Lukošius. 1966 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Ministerių Kabineto komisijos posėdžio… protokolas (1919 m. liepos 8 d.). Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai, t. 1, sudarė Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018, p. 437-438.