1919 m. rugpjūčio 16 d. | Nepaisoma demarkacijos linijos

P. Leonas siūlo duoti įsakymą Generaliniam Štabui, kad jėga išvytų lenkus iš Aluntos, Skiemonių, kur jie yra jau parėję Entente‘os nustatytą demarkacijos liniją. Toliau sustiprinti mūsų pajėgas Seinų rajone ir parodyti visuomenei, kad valdžia palaiko jos siekimus.

Tiekimo ir Maitinimo Ministeris S. Kairys. Prašo Ministerį Pirmininką užklausti Vyr[iausiąjį] Karo Vadą, dėl ko mažiems lenkų kariuomenės būriams leidžiama veržtis tolyn į Lietuvą be jokio pasipriešinimo. Visuomenė privalo pati reaguoti į lenkų veržimąsi Lietuvon demonstracijomis ir ginkluota pajėga. Siūlo rytoj padaryti demonstraciją Kaune prieš prancūzų Misiją, tegul jie pamato, kad lietuvių visuomenei pritrūko kantrybės.

[…]

Generalinio Štabo Viršininkas M. Velykis praneša, kad lenkų ir lietuvių karinių atstovų nustatyta nauja demarkacijos linija. Ji eina nuo Lyto, Augustavo kanalu, Nemunu pro Merkinę (Merkinė lenkų pusėje), pro Butrimonis, Stakliškes, Vievį, Vadseniškį, Kukuciškį, Vidžius; toliau eina 10-12 kilometrų nuo plento Ukmergė-Daugpilis.

[…]

Vidaus Reikalų Ministeris P. Leonas klausia, dėl ko tartasi su lenkais dėl naujos demarkacijos linijos tuomet, kad ji buvo jau nustatyta Entente‘os.

Generalinio Štabo Viršininkas M. Velykis paaiškina, kad nustatyta ne demarkacijos linija, bet laikina linija tarp mūsų ir lenkų kariuomenių. Lenkai pasižadėjo tos linijos laikytis.

[…]

Ministeris Pirmininkas nurodo, kad mes maža ginklų turime, eikvojame paskutinius patronus ir lenkams negalėsime pritaikyti. Turime laikytis Entente‘os nustatytos demarkacijos linijos. Prašo Generalinio Štabo Viršininko grąžinti karininko Škirpos batalioną į Kaišiadorių-Žiežmarių frontą.

[…]

Vidaus Reikalų Ministeris P. Leonas siūlo duoti įsakymą Generaliniam Štabui, kad jėga išvytų lenkus iš Aluntos, Skiemonių, kur jie yra jau parėję Entente‘os nustatytą demarkacijos liniją. Toliau sustiprinti mūsų pajėgas Seinų rajone ir parodyti visuomenei, kad valdžia palaiko jos siekimus.

Socialistų liaudininkų demokratų Centro komiteto ir Lietuvos valstiečių sąjungos Centro komiteto atsišaukimas. Kaunas, 1919 m. rugpjūčio 16 d. Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondai

Petras Leonas. Kaunas, apie 1923 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Dokumento šaltinis: Ministrų Kabineto posėdžio… protokolas (1919 m. rugpjūčio 16 d.). Lietuvos vyriausybių 1918–1920 metų posėdžių protokolai, t. 1, sudarė Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018, p. 515-516.

Atsišaukimo prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C130000489318